Senaste ändring le 08/08/2023 à 09:46 par Back Office Update - test

Gäller från och med: 30 juni 2023

Intangible Capital Value (även kallat "ICV", "ICVapp", "ICVapp R (Research)", "Valuation Capital", "vi") applikation, webbplatser och relaterade tjänster (tillsammans "tjänsterna" eller "ICV-tjänster") tillhandahålls till dig av ICV Agency Ltd, ett aktiebolag som bildats enligt lagstiftningen i England och Wales under företagsnummer 13472650 och med sin registrerade adress på Kemp House, 160 City Road, London, EC1V 2NX, UNITED KINGDOM. Dessa villkor ("Villkoren") förblir giltiga vid ändring av namnet på ICV Agency ltd, ändring av URL och tillhandahållande av ICV-tjänster av ett av dess dotterbolag eller närstående bolag. ICV:s tjänster tillhandahålls i enlighet med innehållet i dessa villkor och i enlighet med ICV:s integritetspolicy ("integritetspolicyn").

ICVapp är en business intelligence-lösning som samlar och spårar nyckeltal för innovativa företag, bedömer och värderar deras tillväxtpotential. Vi ger våra användare möjlighet att optimera operativa tjänster, IP, juridiskt och ekonomiskt stöd, dynamisk kapitalförvaltning, värdering och finansieringssökning. På så sätt ökar vi företagets verkliga potential och värde på ett övergripande sätt, vilket bidrar till att berika dess tillväxtmöjligheter, att utveckla mer effektivt och snabbare och att spara tid.

För att vi ska kunna hantera dessa tjänster på ett säkert och ansvarsfullt sätt för alla våra användare omfattas din användning av tjänsterna av de villkor som definieras här nedan. Mer information om tjänsterna finns på https://valuation.capital/

Genom att få tillgång till och använda Tjänsterna bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa Villkor och Integritetspolicyn. Vi kan när som helst ändra dessa villkor och sekretesspolicyn och sådana ändringar träder i kraft när de publiceras på tjänsterna. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte gå in på eller använda tjänsterna.

Om du får åtkomst till eller använder Tjänsterna på uppdrag av ett företag eller annan enhet, intygar du att du har befogenhet att binda sådan enhet till dessa Villkor och att det är fullständigt bindande. I ett sådant fall kommer termen "du" att hänvisa till en sådan enhet. Om du inte har behörighet får du inte komma åt eller använda Tjänsterna. Dessa Villkor innehåller friskrivningar från garantier och ansvarsbegränsningar som kan vara tillämpliga på dig.

ICV-tjänsterna kräver att uppgifter om dig behandlas, inklusive din plats och cookie-data. Behandling av de uppgifter som du delar med Intangible Capital Value är avgörande för de tjänster som vi tillhandahåller och en nödvändig del av utförandet av våra tjänster.

En begäran från ICV som lämnas utan invändning inom tre kalenderdagar betraktas som tyst accepterad av kunden.

Du samtycker till att inget joint venture eller partnerskap existerar mellan dig och ICV som ett resultat av Villkoren eller din användning av Tjänsterna. ICV:s underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i Villkoren ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Detta Avtal skall regleras av och tolkas enligt lagen i England och Wales och alla tvister som uppstår enligt Avtalet (inklusive utomobligatoriska tvister eller krav) skall omfattas av den exklusiva jurisdiktionen för de engelska och walesiska domstolarna. Om en tvist inte kan lösas ska domstols- eller skiljeförfarande hållas i England, Storbritannien. Detta avtal skrevs på engelska och denna engelska version gäller framför alla översättningar.

Intangible Capital Value kan överföra sina rättigheter enligt dessa villkor om de rimligen anser att dina rättigheter inte kommer att påverkas. The Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 ska inte tillämpas på dessa villkor och ingen tredje part ska ha rätt att genomdriva eller åberopa någon bestämmelse i dessa villkor.

Du får inte överföra någon av dina rättigheter enligt dessa villkor till någon annan person.

1. Registrering och säkerhet

För att registrera dig eller registrera dig för att skapa ett konto hos ICVapp, samtycker du till att: (a) tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv ("Användardata") och (b) underhålla och omedelbart uppdatera Användardata. Du samtycker till att ICV får använda dina Användardata för att tillhandahålla Tjänster som du har åtkomst till eller använder och som annars anges i dessa Villkor. Om du tillhandahåller någon Användardata som är felaktig eller inte aktuell, eller ICV har rimliga skäl att misstänka att sådan Användardata är felaktig eller inte aktuell, har ICV rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra nuvarande eller framtida användning av Tjänsterna.

ICV Services lagrar och behandlar de personuppgifter som du har lämnat till oss för att kunna tillhandahålla Tjänsten. Det är användarens ansvar att hålla sina enheter och sin åtkomst till tjänsterna säkra. Du är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen för det lösenord som är kopplat till ditt konto och för att begränsa åtkomsten till ditt lösenord, din dator och alla mobila enheter medan du är inloggad på Tjänsterna. Du accepterar ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller från din dator och mobila enheter.

Vi strävar efter att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till ditt konto. Vi kan dock inte garantera den absoluta säkerheten för ditt konto, ditt innehåll (enligt definitionen nedan) eller den personliga information du tillhandahåller, och vi kan inte lova att våra säkerhetsåtgärder kommer att förhindra tredje parts obehöriga "hackare" från att olagligt komma åt tjänsterna eller dess innehåll. Du samtycker till att omedelbart meddela ICV om någon obehörig användning av ditt konto eller lösenord, eller något annat brott mot säkerheten, och bekräftar att du förstår alla risker för obehörig åtkomst till Användardata och all annan information eller innehåll som du tillhandahåller ICV.

2. Användarkonton och användarnas uppförande

Du äger den information, data, text, programvara, ljud, fotografier, grafik, video, meddelanden, inlägg, taggar eller annat material som du gör tillgängligt i samband med Tjänsterna ("Innehåll"), oavsett om det är offentligt publicerat eller privat överfört. Du ger ICV en icke-exklusiv, överförbar, underlicensierbar, royaltyfri, världsomspännande licens att använda, modifiera, anpassa, översätta, skapa derivatverk från och visa allt innehåll och alla namn, användarnamn eller likheter som du publicerar på eller i samband med tjänsterna. Denna licens upphör när du raderar ditt innehåll eller ditt konto.

Du förstår att du, och inte ICV, är helt ansvarig för allt innehåll som du laddar upp, postar, skickar via e-post, överför eller på annat sätt gör tillgängligt via tjänsterna. ICV screenar eller övervakar inte proaktivt och rutinmässigt det Innehåll som publiceras till Tjänsterna av andra och garanterar därför inte riktigheten, integriteten eller kvaliteten på sådant Innehåll. ICV kan, efter eget gottfinnande, screena, övervaka, vägra eller ta bort något Innehåll, eller ta bort något Innehåll som bryter mot Villkoren, eller på annat sätt är stötande. Under inga omständigheter kommer ICV att vara ansvarig på något sätt för något innehåll, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av något innehåll som görs tillgängligt på tjänsterna. Du samtycker till att bära alla risker som är förknippade med användningen av innehåll som är tillgängligt i samband med tjänsterna, inklusive eventuellt beroende av innehållets korrekthet, fullständighet eller användbarhet.

Du samtycker till att ICV inte är ansvarig för, och inte stöder, Innehåll som publiceras på Tjänsterna. Ditt Innehåll kommer inte att omfattas av någon skyldighet till förtroende från ICV:s sida annat än vad som anges i vår Integritetspolicy och ICV kommer inte att vara ansvarig för någon användning eller avslöjande av något Innehåll som du tillhandahåller.

Läs vår sekretesspolicy för mer information om hur du hanterar dina sekretesskontroller.

Du ger ICV tillåtelse att använda ditt profilnamn, profilfoto och information om dina aktiviteter och åtgärder du har vidtagit, inklusive din användning av tredje parts produkter, tjänster eller enheter, i annonser, erbjudanden och andra kommersiella sammanhang på ICV-tjänsten utan ersättning till dig.

Tjänsterna är avsedda för kommersiellt bruk. Du får modifiera, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, skapa härledda verk från, överföra eller sälja för kommersiella ändamål någon del av tjänsterna, användning av tjänsterna eller åtkomst till innehåll.

Du får inte använda tjänsterna, eller hjälpa eller uppmuntra någon annan part, att delta i någon av följande förbjudna aktiviteter:

Använda, kopiera, modifiera, skapa ett härlett verk av, bakåtkompilera, dekompilera eller på annat sätt försöka extrahera källkoden för tjänsterna;

Publicera, överföra, distribuera eller lagra innehåll, material, information eller data som: (1) är olagligt, obscent, ärekränkande, hotfullt, trakasserande, kränkande eller hatiskt eller som förespråkar våld; (2) är skadligt för eller stör Tjänsterna eller någon tredje parts

nätverk, utrustning, applikationer, tjänster eller webbplatser (t.ex. virus, maskar, trojanska hästar etc.); (3) gör intrång i, späder ut, förskingrar eller på annat sätt kränker någon integritet, immateriell egendom, publicitet eller andra personliga rättigheter inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, patent, varumärken, affärshemligheter eller annan skyddad information (inklusive otillåten användning av domännamn); eller (4) är bedrägligt eller innehåller falska, vilseledande eller vilseledande uttalanden, påståenden eller framställningar (såsom "phishing");

Försök att störa, försämra, försämra eller kränka integriteten eller säkerheten för tjänsterna eller någon annan parts datorer, tjänster, användarkonton eller nätverk;

Undvikande av betalning av avgifter eller avgifter som ska betalas av dig med avseende på tjänsterna; Begå någon handling som kan vara skadlig för minderåriga;

Distribuera eller avslöja någon del av tjänsterna i något medium; Använda något automatiserat system för att komma åt eller överbelasta tjänsterna;

Använda tjänsterna för olämpliga kommersiella förfrågningar; Skicka in olaglig information eller innehåll till tjänsterna eller till ICV;

kringgå de åtgärder som vi kan använda för att förhindra eller begränsa åtkomst till tjänsterna, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av något innehåll;

Bryter mot någon tillämplig lag, stadga, förordning eller föreskrift, eller uppmuntrar till något beteende som kan utgöra ett brott eller ge upphov till civilrättsligt ansvar;

Ta bort meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller andra äganderättsmeddelanden som finns i eller på tjänsterna;

Tillåta tredje part att få tillgång till tjänsterna;

Tjänsterna fungerar som en mötesplats för att sammanföra användare med relevanta finansiella och icke-finansiella uppgifter om företagsresultat. Som en neutral facilitator är ICV inte direkt involverad i de faktiska interaktionerna mellan användare av tjänsterna och deras potentiella eller befintliga kunder eller partners. ICV har inget ansvar för att bekräfta eller verifiera användarnas identitet, eller kvalifikationer, bakgrund eller förmågor hos användarna av tjänsterna.

Om du väljer att använda våra funktioner för att informera dina kontakter om Tjänsterna eller dela din information med andra, kan ICV kräva att du tillhandahåller kontaktinformation. ICV kan kontakta den personen eller företaget via ett e-postmeddelande eller textmeddelande.

Du förstår att du är ansvarig för eventuella avgifter som är förknippade med att skicka kommunikation via din enhet.

Du intygar och garanterar att du är behörig att skapa ditt konto, antingen individuellt eller på uppdrag av en organisation.

Du samtycker till att använda kommunikationsmetoder som är tillgängliga på Tjänsterna endast för att skicka kommunikation och material relaterade till det ämne för vilket ICV tillhandahöll kommunikationsmetoden, och du samtycker vidare till att all sådan kommunikation från dig ska anses vara ditt Innehåll och ska omfattas av och styras av Villkoren och tillämplig lag (inklusive lagar som reglerar direkt marknadsföringskommunikation som du måste följa, i tillämpliga fall).

3. Betalningar, annulleringar och rättegångar

För att få tillgång till vissa funktioner i tjänsterna kan du behöva betala avgifter som en kontinuerlig prenumeration eller en engångsavgift.

Alla ICV-kunder har dessa villkor för tjänster tillämpade och validerade genom tyst godkännande på fakturan och göra den första betalningen.

För att göra en betalning till ICV måste du tillhandahålla information om din betalningsmetod (t.ex. bankkontouppgifter, kreditkort, onlinebetalningstjänst) ("Betalningsmetod"). Om du tillhandahåller din betalningsinformation godkänner du ICV, och vissa tredjepartsleverantörer, betalkortsnätverk och betalningsbehandlare att ta emot, lagra och kryptera din betalningsinformation.

Du kan ändra eller uppdatera dina uppgifter om betalningsmetoden genom att kontakta oss på customer@valuation.capital.

Inga återbetalningar eller krediter kommer att tillhandahållas av ICV, annat än vad som anges i dessa Villkor. Om din betalningsleverantör fastställer att det finns bedrägliga avgifter på ditt konto till följd av användning av din betalningsmetod på tjänsterna, vänligen kontakta oss omedelbart via customer@valuation.capital.

ICVapp-avgifter, tillsammans med eventuella skatter, ska betalas månadsvis och ska betalas i förskott. Om du uppgraderar din prenumeration eller lägger till nya kategorier av tjänster till ditt konto kan sådana ändringar resultera i ny fakturering. ICV förbehåller sig rätten att när som helst höja prenumerationsavgifter och eventuella tillhörande skatter efter rimligt förhandsmeddelande.

ICVapps abonnemangsavgifter faktureras automatiskt i början av varje månad. Dessa avgifter förnyas automatiskt tills din ICVapp-prenumeration nedgraderas eller avslutas. Din prenumerationsavgift kommer att vara densamma som din nuvarande avtalade avgift om du inte meddelas något annat i förväg. Du kan när som helst säga upp din prenumeration enligt beskrivningen nedan.

Du kan nedgradera eller avbryta en ICVapp-prenumeration genom att kontakta oss på customer@valuation.capital.

Uppsägning av en prenumeration kommer att träda i kraft:

  • Under din första 6-månadersperiod kommer abonnemanget att avslutas i slutet av den 6:e månaden, förutsatt att 2 månaders uppsägningstid har givits;
  • i efterföljande abonnemangsperioder sägs abonnemanget upp 2 månader efter den sista dagen i den aktuella månaden, förutsatt att 2 månaders uppsägningstid har iakttagits.
  • Om du har anlitat en expert eller begärt en rapport eller utarbetande av en finansieringsfil: perioden fördubblas från och med den dag då sökandet efter en expert eller utarbetandet av en fil inleddes, åtagandeperioden fördubblas till 12 rullande månader och uppsägningstiden förblir 2 månader.

När din betalda prenumeration upphör kommer ditt konto att stängas av. Du kan när som helst förnya din prenumeration utan att behöva registrera ett nytt konto.

I vissa fall kan en ICVapp-prenumeration inledas med en kostnadsfri provperiod. Den kostnadsfria provperioden för en prenumeration gäller under den tidsperiod som angavs när du registrerade dig och kan inte kombineras med vissa andra erbjudanden.

Om du vill ha ett duplikat av din/dina fakturor måste du följa följande procedur: skicka fakturornas nummer och datum, gör en försäkran från chefen om att det inte är ett duplikat, betala 10 euro per begärd faktura och få ett duplikat med samma titel, samma datum och samma nummer med spårbarhet. Du måste också skicka ett officiellt dokument för momsnumret och ett registerutdrag samt numret på din revisor som är mindre än 3 månader gammalt.

4. Tredje part

Tredjepartstjänster som görs tillgängliga på Tjänsterna görs och erbjuds direkt av den tillämpliga tredje parten, och genom att använda dessa tjänster bekräftar du att du ingår avtal direkt med sådan tredje part och inte med ICV.

Du är inte skyldig att använda eller göra affärer med någon tredje part som visas på Tjänsterna. Du samtycker till att ICV inte ska hållas ansvarigt för eventuella förluster eller skador av något slag som du ådragit dig till följd av dina affärer med tredje parts tjänsteleverantörer eller annonsörer som är tillgängliga via tjänsterna.

ICV eller tredje part tillhandahåller länkar till andra webbplatser eller resurser via Tjänsterna. ICV stödjer inte och är inte ansvarig för något innehåll, information, reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser.

5. IP-plan

Kunden uppdrar utan förbehåll och omedelbart åt ICV agency Ltd att på mina vägnar utföra de nödvändiga åtgärderna för arkivering och skydd av företagets innovationer.

Ombudet är bemyndigat att vidta alla nödvändiga åtgärder med de behöriga myndigheterna för inlämning och skydd av patent, varumärken , mönster och modeller , affärshemligheter i enlighet med DIREKTIV (EU) 2016/943 AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET av den 8 juni 2016, och alla andra immateriella rättigheter som rör företagets innovationer. Depositionen görs i kundens eller ICV:s namn i enlighet med det förfarande som fastställts av våra avdelningar. Kunden åtar sig att utse uppfinnaren (er) och ICV förbehåller sig rätten att bära innovationen.

6. Äganderätt

Du bekräftar och godkänner att Tjänsterna, all nödvändig programvara som används i samband med Tjänsterna, alla aggregerade data baserade på Innehåll i Tjänsterna och allt Innehåll som är tillgängligt eller görs tillgängligt i Tjänsterna innehåller äganderättsligt skyddad och konfidentiell information som skyddas av tillämpliga lagar om immateriella rättigheter och andra lagar. Du samtycker till att inte modifiera, hyra ut, leasa, låna eller sälja, distribuera eller skapa härledda verk baserade på tjänsterna, programvaran eller innehåll som är tillgängligt på tjänsterna, helt eller delvis.

Termen "ICV" och ICV-logotypen är exklusiva varumärken, och du får inte använda eller visa sådana varumärken på något sätt utan skriftligt tillstånd från ICV Agency ltd. Alla tredje parts varumärken eller servicemärken som visas på tjänsterna tillhör sina respektive ägare.

valuation.capital får länka till webbplatsens startsida, men endast på villkor att länken öppnas i ett nytt fönster. Det är förbjudet att skapa en länk till en undersida av webbplatsen ("djuplänk") eller att öppna webbplatsen i en ram ("framing"). Det krävs ett uttryckligt förhandstillstånd från ICV Agency för att skapa en länk till webbplatsen. För att skydda ICV-byråns immateriella rättigheter krävs uttryckligt och föregående tillstånd från ICV-byrån för att skapa en länk till webbplatsen.

 

7. Friskrivning från garantier och ansvar

Information, programvara, produkter, tjänster och innehåll som är tillgängligt via tjänsterna tillhandahålls till dig "i befintligt skick" och utan garanti.

ICV och dess dotterbolag, filialer, tjänstemän, anställda, agenter, partners och licensgivare frånsäger sig härmed alla garantier med avseende på sådan information, programvara, produkter, tjänster och innehåll, inklusive, utan begränsning, alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång. ICV och dess dotterbolag, filialer, tjänstemän, anställda, agenter, partners och licensgivare ger ingen garanti för att: (a) Tjänsten kommer att uppfylla dina krav; (b) ditt innehåll kommer att vara tillgängligt eller

Tjänsten kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri; (c) de resultat som kan erhållas från användningen av Tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga; (d) kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köpt eller erhållit via Tjänsten kommer att uppfylla dina förväntningar; och (e) eventuella fel i Tjänsterna kommer att korrigeras.

Du samtycker uttryckligen till att befria ICV, dess dotterbolag, närstående bolag, tjänstemän, agenter, representanter, anställda, partners och licensgivare ("de befriade parterna") från allt ansvar i samband med din affärsverksamhet och/eller användning av ICV:s webbplats, innehåll, tjänster eller produkter, och lovar att inte stämma de befriade parterna för några krav, åtgärder, skador, skadestånd eller förluster i samband med sådan användning. Du samtycker också till att de befriade parterna inte i något fall ska vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för direkta, indirekta, straffrättsliga, tillfälliga, speciella eller följdskador som uppstår på grund av eller på något sätt i samband med (a) din användning eller missbruk av tjänsterna, (b) dina affärer med tredje parts tjänsteleverantörer eller annonsörer tillgängliga via tjänsterna, (c) någon försening eller oförmåga att använda tjänsterna som du upplever, eller (d) någon information, programvara, produkter, tjänster eller innehåll som erhållits via tjänsterna, oavsett om det baseras på kontrakt, skadestånd, strikt ansvar eller annat, även om ICV har informerats om möjligheten till skador.

I händelse av att vissa jurisdiktioner inte tillåter några eller alla av undantagen eller begränsningarna av ansvar ovan, såsom undantag för följdskador eller oförutsedda skador, kanske några av ovanstående begränsningar eller undantag inte gäller för dig. Genom att ingå detta avtal bekräftar du att du har läst och förstått och härmed uttryckligen avstår från fördelarna med någon liknande lag i något land, delstat eller territorium.

ICV frånsäger sig specifikt allt ansvar gentemot någon person eller enhet för förlust, skada (vare sig faktisk, följdskada, indirekt, straffande eller annat), skada, anspråk, ansvar eller annan orsak av något slag eller karaktär baserat på eller till följd av något innehåll i tjänsterna.

ICV frånsäger sig allt ansvar gentemot någon person eller enhet för störningar eller nedstängning av ICVapps webbverktyg, på grund av funktionsfel hos tjänsteleverantörer eller av skäl som ligger utanför dess kontroll. ICV åtar sig att lösa det tekniska problemet så snart som möjligt och inom rimlig tid, och att under tiden erbjuda ett alternativt webbverktyg eller pappersversionen av ICVapps kundpanel.

Valet och bytet av hostingleverantör förblir efter ICV:s eget gottfinnande utan att påverka villkoren för tjänster.

ICV Agency Ltd:s maximala sammanlagda ansvar gentemot dig enligt dessa villkor ska inte överstiga beloppet för prenumerationsavgifter som betalats av dig till ICV under 3-månadersperioden före datumet för anspråket. ICV Agency Ltd:s ansvar kan inte åläggas och ersättning kan inte erhållas för alla åtföljande tjänster som utförts: revisioner, rapporter, faciliteter, assistans, rådgivning etc.

Du samtycker till att ersätta och hålla ICV och dess dotterbolag, dotterbolag, tjänstemän, agenter, representanter, anställda, partners och licensgivare skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av någon tredje part på grund av eller till följd av innehåll du skickar, postar, överför eller på annat sätt försöker göra tillgängligt via tjänsterna, din

användning av Tjänsterna, din överträdelse av Villkoren, din överträdelse av dataskydds- eller sekretesslagar eller din överträdelse av någon annan persons eller enhets rättigheter.

8. Uppsägning

Du samtycker till att ICV, under vissa allvarliga omständigheter och utan föregående meddelande, omedelbart kan avsluta ditt konto och/eller din tillgång till Tjänsterna. Orsak till sådan uppsägning ska inkludera, men inte begränsas till, (a) brott mot eller överträdelser av villkoren eller andra införlivade avtal, policyer eller riktlinjer, (b) begäran från brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter, (c) en begäran från dig, (d) upphörande eller väsentlig ändring av tjänsterna, (e) oväntade tekniska eller säkerhetsproblem, (f) längre perioder av inaktivitet och/eller (g) utebliven betalning av eventuella avgifter som du är skyldig i samband med tjänsterna. Uppsägning av ditt konto kan omfatta (x) borttagning av åtkomst till alla erbjudanden inom tjänsterna, (y) radering av din information, filer och innehåll som är kopplat till ditt konto, och (z) förhindrande av ytterligare användning av tjänsterna.

Du samtycker till att alla uppsägningar av orsak ska göras efter ICV:s eget gottfinnande och att ICV inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon uppsägning av ditt konto eller tillgång till Tjänsterna. Följande avsnitt ska överleva uppsägning av ditt konto och/eller villkoren: Användarinnehåll som skickas till Tjänsterna, Äganderätt, eventuell feedback och Friskrivning från garantier och ansvar.

9. Stöd och frågor

Om du har några frågor om Tjänsterna och dessa Villkor, vänligen kontakta oss på customer@valuation.capital.

10. Kontaktuppgifter

ICV Agency Ltd.
Företagsnummer: 13472650
Kemp House, 160 City Road, London, EC1V 2NX, Storbritannien

© 2022 ICV Agency Ltd.
© Copyright 2022, Alla rättigheter förbehållna

0
    0
    Din färdplan
    Din färdplan är tomÅtergå till ICV eShop