Senaste ändring den 01/07/2022 à 15:30 av Kate Griss

av Erwan COATNOAN DE KERDU

Immateriellt kapitalvärde

Vår kärnverksamhet: värdering av immateriellt kapital

FRÅGEFORMULÄR OM RISKER
OCH MÖJLIGHETER

  AFFÄRSMODELL

  Capital Immatérielle Capital måste vara avpassad efter de risker som följer av de regler som gäller för redovisning och finansiering.

  Strategisk positionering

  STRATEGISK POSITIONERING
  Vilka är dina skillnader? Vilken är er konkurrensfördel? Vilka är de viktigaste projekten som ni behöver för att förverkliga er affärsmodell?

  TID TILL MARKNAD Har ni bedömt "tiden till marknaden"?
  Vilken är graden av mognad på marknaden (DRL - Demand Readiness Level)?
  Har ni kapacitet att svara på ett exakt behov på marknaden?
  I samband med en BtoC-marknad bör man vara uppmärksam på att man kan förutse utvecklingen av konsumenternas önskemål.

  INTENSITET KONKURRENTIELL. Vilka är konkurrensmännens krafter och svagheter?
  Har ni hittat de bästa metoderna att efterlikna? eller tvärtom, vilka fel som ni inte får begå?

  TEKNISK BRYTNING. Vilka är de specifika tekniska förändringarna inom din sektor (digitalisering, kommunikation, information...)?

  EKONOMISKA TENDENSER

  Finns det särskilda regleringar inom ditt verksamhetsområde, skattemässiga förmåner, lagar om uppmuntran...?

  Si oui, lesquels?

  FÖRMÅGA ATT "SVÄNGA"

  Tror du att du har förmågan att "svänga" din affärsmodell om det är nödvändigt?

  Si non, varför?

  HÅLLA JÄMVIKTEN, SKAPA SYNERGIER

  Si non, varför?

  Et le prévisionnel de croissance?

  Si non, varför?

  Uppmärksamhet, för att inte "fördubbla" och inte förlora förtroendet hos investerare/finansiärer.

  SKALABILITET Vilken är skalbarheten hos affärsmodellen i detta skede?

  Svaren skickas via en säker post till Back Office och Middle Office för instruktioner.

  KAPITAL I RELATION TILL ANDRA FÖRETAG.

  Partners / strategiska allianser

  Vem är partnerna? (distributörer, annonsörer, förskrivare, franchisetagare ...)
  Ange namnen på de stora räkenskaperna.

  Hur bedömer ni möjligheterna och riskerna med befintliga och kommande partnerskap?

  Kunder

  TYPOLOGI DE CLIENTS
  Vilken är din måltavla?

  Inom ramen för en blandad målgrupp, hur stor är den nuvarande och förväntade försäljningsandelen per typ av kund?
  BtoB

  BtoC

  BtoBtoC

  Quel est le canal de vente le plus rentable?
  Vilken(a) strategi(er) planerar ni för att utveckla denna kanal?

  SI PAS DE VENTES

  Vilka är de potentiella kunderna?

  Finns det några LOI (Letters of Interest) på gång?

  Si oui, för vilken kund och vilket belopp har du beräknat?

  Finns det några svårigheter med att avtala om de första försäljningarna?

  Si oui, varför?

  Om företaget redan har börjat göra en affärsuppgift: Är det fråga om "early adopters" (produkten är under testning och förbättring)? Eller finns det redan några återkommande/trogna kunder (produkten är operativ och validerad genom testerna)?

  Om företaget redovisar sina affärssiffror sedan 2-3 år tillbaka: vilka är kunderna (om det är BtoB, notera namnen på de största kunderna), hur många kunder, hur mycket väger den första kunden i CA? Hur stor är den nuvarande kundkretsen, hur stor är kundtillväxten, hur stor är kundkretsen som går ut varje månad/år?

  Marknadsföring / Förskrivarnätverk

  Vilken marknadsföringsinsats (vilket belopp, för vilka medier) måste du göra för att följa den preliminära kundanskaffningen? Vilka är svårigheterna?

  Har du en politik för "kvalitetskundskap" (uppföljning av feedback från kunder, lösning som föreslås under 24 timmar, uppföljning av kunder via digitala verktyg: sociala nätverk, nyhetsbrev, evenemang...))?

  Märke / e-återbetalning

  NOTORIETE DIRECTE - FIDELITE CLIENTS

  Är varumärket en garanti för kunderna på lång sikt?
  on vet ce que l'on achète, zéro surprise


  Si non, varför?

  BERÄTTANDE AV HISTORIER - MARKNADSFÖRING
  På vilka marknadsföringskanaler och digitala medier kommuniceras varumärket?

  UPPSKATTNING AV ANSEENDE

  Skriv en anteckning på 10

  Vilken strategi för varumärket ska man tillämpa?

  BUDGET MARKNADSFÖRING OCH SÄLJFRÄMJANDE ÅTGÄRDER

  Quel est le montant (en €)?

  Finns det en risk för att budgeten inte räcker till i samband med en produkt/tjänst BtoC?

  Si non, varför?

  Inköp / Fournisseurs

  Vem är dina leverantörer / underleverantörer? Finns det några risker när det gäller relationens kvalitet, effektivitet och tidsfrister?

  Finns det problem med beroende av nyckelleverantör och brist på produktionsresurser? Är det lätt att tänka sig en plan B / ersättning av en nyckelleverantör?

  Svaren skickas via en säker post till Back Office och Middle Office för instruktioner.

  KAPITAL TEKNIK OCH INNOVATION

  FoU, teknik och innovation

  GRAD AV INNOVATION. Produktets innovationsgrad kan vara karakteriserad som: a) bra att ha, b) underlättar livet, c) viktig komfort, d) betydande besparingar, e) störande.

  TRL teknikberedskapsnivå. Vilken är graden av TRL (på 10 års nivå): a) TRL 1-2 koncept, b) TRL 3-4 prototyp labo, c) TRL 5-6 prototyp operationnel, MVP minimum viable product, d) TRL 7-8 slutliga tester i driftsmiljö, e) TRL 9-10 produktion, färdig produkt eller tjänst.

  INVESTERINGSKOSTNAD. Hur mycket uppskattar du investeringen (i euro) som görs internt eller underhand för att utveckla produktens teknik: kontanter + sweat equity (tid som investeras utan ersättning)?

  BUDGET FoU vs ROI. Finns det en risk att utveckla en produkt som är för dyr? att fördröja kommersialiseringen? Vilken storleksordning (i euro) krävs för en konkurrent som vill komma in på denna marknad (utforma och tillverka en konkurrentprodukt)?

  POLITIQUE R&D vs STRATÉGIE. Är FoU-politiken enhetlig i förhållande till strategin? Är den kommersiella och strukturella utvecklingen i överensstämmelse med den tekniska utvecklingen? Hur stor är skalbarheten (förmågan att fungera vid mycket stor efterfrågan)?

  SKYDD AV IP OCH KUNNANDE. Vilka är de utförda utgifterna: varumärke, namn på område, FoU -> brevet, ... ? Vilka är de förfaranden som tillämpas: innovation -> affärshemlighet, skydd av konfidentiell information, säkrade digitala verktyg och CRM, skyddsklausuler och förbud mot utlämning med medarbetare, partners, ....? ?).

  VOLUME MARCHÉ. Quelle la taille du marché accessible : a) < 500M€, b) 0,5 - 1Mdr€, c) 1 - 5Mld€, d) 5-10Mrd€, e) > 10Mrd€. - Vilken är den uppskattade förvärvsfrekvensen för marknaden?

  CROISSANCE MARCHÉ. Quel est le taux de croissance du marché : a) <5%, b) 5-10%, c) 10-20%, d) 20-30%, e) >30%)

  Svaren skickas via en säker post till Back Office och Middle Office för instruktioner.

  CAPITAL HUMAIN

  Team

  FONDATEURS ET "SWEAT EQUITY". Hur många grundare finns det? Arbetar de på heltid eller delvis? Sedan hur många månader/år?

  IDENTIFIERAD GRUPP. Är teamet identifierat? Hur fördelas den mellan interna medarbetare och externa leverantörer (frilansare, underleverantörer, etc.)? Vilka uppdrag är underhandsuppdrag?

  SYNERGI AV KOMPETENSER. Har du i din roll som chef svårigheter att hitta bra profiler och att få dig att känna dig väl omgiven, på ett allmänt sätt?

  MOTIVATION ÉQUIPE. I din organisation praktiserar du ledarskap med deltagande: arbetsmöten, lätt delegering, motivation för resultatet? Hur mycket tid tar ledningen i anspråk?

  PRODUKTIVITETSGRUPP. A votre avis quel est % de productivité de l'équipe (optimisation de l'emploi du temps) et quels points peuvent être améliorés ?

  Dirigeant

  CHEFS ERFARENHET. Är din erfarenhet snarare a) teknisk (kunskap om kärnan i yrket), b) kommersiell eller c) "serieentreprenör"? Hur många års erfarenhet som VD eller direktör? (ditt CV)

  CHEFSVÄRDEN. Kan ni bland följande värden ange vilka värden som är mest och vilka som är minst utmärkande för er? Valeurs : - naturlig auktoritet, - motståndskraft (resistance à l'échec), - gruppledare (cohésion), - fin stratège, - social sensibilitet, - risktagande, - passionerad, - annan ...

  Enkäter

  ACTIONNAIRES. Råd, resurser.

  INFLUENCE. Ditt actionnariat som utgörs av det (grundare/förmögna investerare/förvaltare av kontanter eller affärer.../ i fall av actionnariat finns många problem med styrning eller divergenser)? Kan ni tänka er att vända er till investerare i detta skede (en fondupplåning)?

  EGET KAPITAL. Investeringspolitik.

  Svaren skickas via en säker post till Back Office och Middle Office för instruktioner.

  KAPITALSTRUKTUR (ORGANISATIONNEL)

  Struktur

  Definition och förståelse av rollerna (I organigrammet framgår följande funktioner tydligt: ledning, kommersiell verksamhet, produktion, stöd)

  Organigram. Är grundarna mångsidiga eller en grupp med väldefinierade roller (ledning, kommersiell verksamhet, produktion, stöd)?

  Processus

  Beskrivning av processer och förfaranden

  Planering av verksamhet och projekt

  Utvärdering av resultat i form av kvalitet och prestanda (politikens mognad)

  Fortsatt förbättringspolitik

  Centralisering av information och regler

  Internkommunikation

  Tänder/funktioner eller telefoner

  Strategisk reflektionsprocess

  Värden och kultur

  Årligt möte

  Produktionsprocess

  Andra viktiga processer (inköp, forskning och utveckling, försörjningskedja...)

  Fysiska resurser: anpassning av installationer och utrustning.

  Fysiska resurser: dataförvaltning, nätverk, programvaror, databaser, intranät.

  Finansiell förvaltning

  Skatt / allmän redovisning / budgetuppföljning

  Analyser och uppdateringar av data från räkenskaperna via CRM

  Årlig affärsplan

  Intelligence économique (ekonomisk intelligens)

  Kontinuitet i verksamheten eller en plan B på plats?

  Veille interne et externe ?

  Assurance pro, homme clé

  Secret d'affaire (NDAs signés med partnerna, sensibilisering av medarbetare, åtgärder för att skydda känslig information, ...)

  Organisationens motståndskraft eller förändringsförmåga

  Utvecklings- och tillväxtkapacitet

  SI - informationssystem

  Datatekniska tillämpningar

  Kostnad

  Brandvägg

  Antivirus

  Kontroll av tillträde

  Administration

  Sinistrar (verkliga eller simulerade)

  Tillgänglighetsgrad

  Ergonomi

  Svarstid

  Överföring av uppgifter

  Funktioner

  Insatser

  Reaktivitet för en funktionell utveckling

  Hårdvara

  Baslogik (OS, SGBD, moniteur TP...)

  Progiciel

  Sociétale - Environnemental - Règlementaire

  RH locales et Services

  Tillträde och infrastruktur

  Offentliga partner

  Geografi och klimat

  Första ämnen

  Resursens kvalitet

  Effekter av lagstiftningen på tillväxten

  Godkännanden och certifieringar

  Din e-postadress

  Dra för att kontrollera

  Svaren skickas via en säker post till Back Office och Middle Office för instruktioner.

  0
   0
   Din flygplan
   Din flygplan är tomTillbaka till ICV eShop