Dernière modification le 02/10/2022 à 10:40 par Back Office Update - test

av Erwan COATNOAN DE KERDU

Immateriellt kapitalvärde

Vår kärnverksamhet: värdering av immateriellt kapital

Internationella riktlinjer för värdering av private equity och riskkapital (IPEV)

International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines (IPVCG) innehåller rekommendationer, avsedda att representera nuvarande bästa praxis, för värdering av private equity-investeringar.

Källa

Jag förstår att arbetet med immateriellt kapitalvärde uppfyller mina behov och skulle vilja

Efter WHO:s klassificering av covid-19-epidemin som en pandemi i mars 2002 och den armada av lokala begränsningsåtgärder som följde, påverkades realekonomin brutalt.

För att företagen, som är drivkrafterna i denna ekonomi, ska kunna tillhandahålla relevant information om värderingen av sina portföljer, har International Private Equity and Venture Capital Valuation (IPEV) publicerat rekommendationer för deras uppmärksamhet.

Med tiden är det dock nödvändigt att fråga sig om dessa rekommendationer fortfarande är relevanta.
IPEV ifrågasätter inte de vanliga värderingsmetoderna, men uppmärksammar företagen på faktorer som ofta försummas, men som ändå är av avgörande betydelse för värderingen av deras företag. Det handlar bland annat om en djupgående analys av bolagets fundament och långsiktiga framtidsutsikter, det vill säga dess värderingar, vision och grundläggande strategi.

På samma sätt insisterar IPEV på behovet av konsekvens och stringens i de värderingsmetoder som används av företagen.
Således kräver varje värdeanalys av ett företag att bedömningen görs inte bara på de direkta effekterna i detta fall kassaflödet eller till och med konsumenternas förtroende utan också på krisens indirekta effekter på framtida år och på affärsmodellen, med ett ord företagets hållbarhet utan också på de risker såväl som de möjligheter eller till och med de scenarier för återhämtning av ekonomin som kan bära.

Med tanke på pandemins varaktighet påminner IPEV också om att det i analyserna också kommer att vara nödvändigt att överväga införlivandet av de hittills kända elementen, de kort- och medellångsiktiga konsekvenserna för det analyserade företaget utan att glömma att integrera marknadsaktörernas vision.
Det följer därför att värderingen, förutom korrigeringen av engångshändelser, nödvändigtvis måste innehålla mer kvalitativa element, vilket i själva verket motsvarar en bedömning av krisens konsekvenser för affärsmodeller.

Med tanke på att vissa sektorer är mer skonade än andra, och till och med vissa företag mer än andra inom varje sektor, är det inte heller möjligt att överväga en identisk justering, i fråga om metod och parametrar, för alla branscher. Eftersom företagens situation är olika kan inte behandlingen vara densamma. I själva verket måste metoden anpassas till företagets situation.

Enligt IPEV bör därför oförmågan att definiera en tydlig prognos inte vara ett legitimt skäl för att behålla de gamla prognoserna. IPEV påminner oss om att analyser av flera scenarier kan användas. Grovt sett är en Monte-Carlo-strategi inte nödvändigtvis en idealisk lösning. Men att objektivt mäta konsekvenserna av redan tydligt definierade scenarier är att föredra framför att tillämpa en teoretisk och odokumenterad rabatt.

Man bör dock komma ihåg att IPEV fokuserar de flesta av sina rekommendationer på aktiemarknaden och multiplar.
Sammanfattningsvis visar IPEV:s rekommendationer att en värderingsmetod för alla företag inte är genomförbar. Som redan nämnts skiljer sig situationerna åt, så att tillämpa samma metod på företag som inte har påverkats på samma sätt är verkligen en felbedömning.

På samma sätt är alla värderingsmetoder felaktiga om de inte har tillämpats på rätt situation och med den konsekvens och noggrannhet som krävs för framgång.

Stödjande föreningar

0
    0
    Din färdplan
    Din färdplan är tomÅtergå till ICV eShop