av Erwan COATNOAN DE KERDU

Immateriellt kapitalvärde

Vår kärnverksamhet: värdering av immateriellt kapital

Black Book kommersiellt erbjudande

Publicerad den: 07/29/2021
Av: Erwan Coatnan de Kerdu

Senaste ändring le 04/12/2023 à 17:00 par Back Office Lucyna VC

Black Book: ett viktigt verktyg för att hantera dina FoU-projekt!

För ICV-app Gold kunder
Ordlista : svart bok: laboratorieanteckningsbok och vit bok: kommersiell bibel

Black Book är en digital laboratoriebok som gör det möjligt att dokumentera, spåra och skydda forsknings- och utvecklingsprojekt. Den är utformad för att uppfylla behoven hos forskare och FoU-team och erbjuder många fördelar, bland annat

Komplett och tillförlitlig dokumentation

Dokumentation är avgörande för all forsknings- och utvecklingsverksamhet. Den hjälper till att bevara viktig information om ett projekt, underlättar samarbetet mellan teammedlemmarna och skyddar företagets immateriella rättigheter.
The Black Book är ett digitalt dokumentationsverktyg som erbjuder många fördelar, bland annat:

Fullständig insamling av information

Svartboken hjälper till att samla in all viktig information om ett projekt, inklusive mål, metoder, resultat och slutsatser. Detta ger en fullständig historik över projektet, som kan läsas av teammedlemmarna när som helst.
Svartboken kan till exempel användas för att registrera detaljerna i ett experiment, t.ex. vilka material som använts, vilka procedurer som följts och vilka resultat som uppnåtts. Denna information kan sedan användas för att reproducera experimentet eller för att jämföra resultaten med andra experiment.
Svartboken kan också användas för att registrera innovativa idéer och koncept. Denna information kan sedan användas för att utveckla nya tillämpningar eller produkter.

Säker lagring av information

Information som registreras i Black Book lagras säkert och skyddas mot förlust eller ändring. Informationen skyddas av avancerade säkerhetsåtgärder, t.ex. tvåfaktorsautentisering och kryptering.

Samarbete gjort enkelt

Black Book gör det enkelt att dela information mellan teammedlemmarna. Detta underlättar samarbetet och gör det möjligt för alla teammedlemmar att vara medvetna om projektets framsteg.
The Black Book erbjuder en mängd olika samarbetsfunktioner, t.ex:

 • Förmåga att kommentera och redigera dokument
 • Möjligheten att skapa delade instrumentpaneler och rapporter
 • Förmågan att spåra ändringar i dokument
 • Ökat skydd av immateriella rättigheter

Svartboken utgör ett juridiskt bevis på en innovations immateriella rättigheter. Den kan användas för att ansöka om patent eller för att skydda en uppfinning mot förfalskning.
Svartboken kan t.ex. användas för att registrera detaljer om en uppfinning, som t.ex. datum, upphovsmän och designdetaljer. Denna information kan sedan användas för att bevisa att företaget hade tillgång till uppfinningen vid ett visst datum.
Svartboken kan också användas för att registrera patent eller andra immateriella rättigheter som är kopplade till en uppfinning. Denna information kan sedan användas för att skydda uppfinningen mot förfalskning.

Ytterligare fördjupningar och exempel

Information att dokumentera
Black Book kan användas för att dokumentera alla aspekter av ett FoU-projekt, inklusive

 • Projektets mål
 • Använda metoder
 • De erhållna resultaten
 • De slutsatser som dragits
 • Riskerna

Projektets mål

Projektmålen måste vara tydligt definierade och dokumenterade. Detta bidrar till att projektet hålls på rätt spår och att dess framgång kan mätas.

Använda metoder

De metoder som används för att genomföra projektet måste också dokumenteras. På så sätt kan projektresultaten reproduceras eller jämföras med andra projekt.

De erhållna resultaten

De uppnådda resultaten måste dokumenteras exakt och fullständigt. Detta gör det möjligt att dra slutsatser om projektet och föra det framåt.

De slutsatser som dragits

De slutsatser som dras av projektet måste också dokumenteras. På så sätt kan projektresultaten delas med andra gruppmedlemmar och användas för framtida forskning.

Riskerna

Risker som är förknippade med projektet måste också dokumenteras. Detta gör det möjligt att vidta åtgärder för att mildra eller undvika dem.

Exempel på användning av Svarta boken

Här är några exempel på hur Svarta boken har använts:

 • Ett forskningslaboratorium kan använda Black Book för att dokumentera sina vetenskapliga experiment.
 • Ett produktutvecklingsföretag kan använda Black Book för att dokumentera sina design- och utvecklingsprocesser.
 • Ett tillverkningsföretag kan använda Black Book för att dokumentera sina produktionsprocesser.
  Black Book är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa företag att förbättra sin forsknings- och utvecklingsprocess.
 • Bättre samarbete

Svartboken underlättar samarbetet mellan medlemmarna i ett FoU-team. Han Hur kan Svartboken underlätta samarbetet mellan medlemmarna i ett FoU-team?
Svartboken kan underlätta samarbetet mellan medlemmarna i ett FoU-team på flera sätt. För det första tillhandahåller den en central lagringsplats för information om ett projekt. Det gör det enkelt för teammedlemmarna att hitta den information de behöver, utan att behöva söka efter den i flera olika dokument eller databaser. Detta kan vara särskilt användbart för projekt som är komplexa eller involverar många deltagare.
För det andra kan Black Book användas för att skapa instrumentpaneler och rapporter som spårar projektets framsteg. Denna information kan sedan användas för att fatta välgrundade beslut om projektet. Detta kan hjälpa teammedlemmarna att hålla sig på rätt spår och undvika förseningar.
För det tredje kan Black Book användas för att underlätta kommunikationen mellan teammedlemmarna. Teammedlemmarna kan använda Svartboken för att dela med sig av idéer, kommentarer och frågor. Detta kan bidra till att säkerställa att alla är på samma sida och arbetar mot samma mål.

Här är några konkreta exempel på hur Black Book kan användas för att underlätta samarbete:

 • En forskare kan använda Black Book för att dela resultaten av sina experiment med andra teammedlemmar. Detta gör det möjligt för andra teammedlemmar att utnyttja dessa resultat för sitt eget arbete.
 • En chef kan använda Black Book för att övervaka framstegen i sitt teams projekt. Detta gör det möjligt att upptäcka flaskhalsar och vidta korrigerande åtgärder vid behov.
 • Ett team kan använda Black Book för att dokumentera de processer och rutiner som de använder. Detta kan bidra till att säkerställa att alla arbetar enhetligt och att kunskap delas.

Sammanfattningsvis är Black Book ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa FoU-team att samarbeta mer effektivt.

 • Ökat skydd för innovationer

Hur kan Black Book skydda innovationer?
Black Book kan skydda innovationer på flera sätt. Först och främst gör den det möjligt att dokumentera uppfinningen fullständigt och exakt. Denna dokumentation kan sedan användas som juridiskt bevis på uppfinningens immateriella rättigheter.
Svartboken kan särskilt användas för att registrera följande information:

 • Datum då uppfinningen kom till
 • Författarna till uppfinningen
 • Detaljer om utformningen av uppfinningen
 • Resultaten av tester och utvärderingar av uppfinningen

Denna information kan sedan användas för att bevisa att företaget var i besittning av uppfinningen vid ett visst datum. Detta bevis är nödvändigt för att ansöka om patent eller för att skydda uppfinningen mot förfalskning.
Förutom att dokumentera uppfinningen kan Black Book också användas för att registrera patent eller andra immateriella rättigheter som är kopplade till uppfinningen. Denna information kan sedan användas för att skydda uppfinningen mot obehörig användning.
Exempel på hur innovationer kan skyddas med hjälp av Black Book
Här följer några konkreta exempel på hur Black Book kan användas för att skydda innovationer:

 • Ett läkemedelsföretag kan använda Black Book för att dokumentera utvecklingen av ett nytt läkemedel. Denna dokumentation kan sedan användas för att ansöka om patent på läkemedlet och för att skydda företaget mot förfalskningar.
 • Ett teknikföretag kan använda Black Book för att dokumentera utvecklingen av en ny mobilapplikation. Denna dokumentation kan sedan användas för att skydda företaget mot obehörig användning av applikationen.
 • Ett tillverkningsföretag kan använda Black Book för att dokumentera utvecklingen av en ny tillverkningsprocess. Denna dokumentation kan sedan användas för att skydda företaget mot obehörig användning av processen.

Tips för optimalt skydd av innovationer
För optimalt skydd av innovationer är det viktigt att följa följande råd:

 • Börja dokumentera dina innovationer tidigt i utvecklingsprocessen.
 • Ta med all viktig information i din dokumentation, t.ex. konstruktionsdatum, upphovsmän, konstruktionsdetaljer samt test- och utvärderingsresultat.

Förvara din dokumentation på en säker och tillgänglig plats.

 • Black Book är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa företag att skydda sina innovationer. Genom att följa tipsen ovan kan du se till att dina innovationer är väl skyddade mot obehörig användning.

Den svarta bokens egenskaper

Black Book erbjuder ett brett utbud av funktioner för att tillgodose behoven hos forskare och FoU-team. Den innehåller särskilt följande:

 • Säkert lagringsutrymme
  Black Book erbjuder säker lagring av dokument, data och bilder. Informationen skyddas av avancerade säkerhetsåtgärder, t.ex. tvåfaktorsautentisering och kryptering.
 • Ett versionshanteringssystem
  The Black Book erbjuder ett versionshanteringssystem som hjälper till att spåra ändringar i dokument. Detta gör att du kan återgå till en tidigare version av ett dokument om det behövs.
 • Ett samarbetsverktyg
  The Black Book erbjuder ett samarbetsverktyg som gör att ni kan dela information och samarbeta i realtid. På så sätt kan teammedlemmar arbeta tillsammans i ett projekt, även om de inte befinner sig på samma plats.
 • En rapportgenerator
  The Black Book erbjuder en rapportgenerator som gör det möjligt att följa projektets utveckling och generera analyser. Detta gör det möjligt för teammedlemmarna att fatta välgrundade beslut om projektet.

Kontakta oss för mer information!
Om du vill veta mer om Black Book och få en offert, kontakta oss idag.
Vi erbjuder även ett uppfinningsformulär
För att hjälpa dig att skydda dina innovationer erbjuder vi ett uppfinningsformulär. Med detta formulär kan du anmäla en uppfinning till ditt företag. Det ersätter inte den officiella uppfinningsdeklarationen, men det är ett viktigt första steg för att skydda dina rättigheter.
Om du vill ha råd som är skräddarsydda efter dina behov, tveka inte att kontakta oss!
Ytterligare fördjupningar och exempel
Komplett och tillförlitlig dokumentation
Black Book kan användas för att dokumentera alla aspekter av ett FoU-projekt, inklusive:

 • Projektets mål
 • Använda metoder
 • De erhållna resultaten
 • De slutsatser som dragits
 • Riskerna

0 Kommentarer

0
  0
  Din färdplan
  Din färdplan är tomÅtergå till ICV eShop