Ostatnia modyfikacja z 08/08/2023 à 09:46 przez Aktualizacja back office - test

Obowiązuje od: 30 czerwca 2023 r.

Aplikacja Intangible Capital Value (zwana inaczej "ICV", "ICVapp", "ICVapp R (Research)", "Valuation Capital", "my"), strony internetowe i powiązane usługi (łącznie "Usługi" lub "Usługi ICV") są świadczone przez ICV Agency Ltd., spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną zgodnie z prawem Anglii i Walii pod numerem 13472650, z siedzibą pod adresem Kemp House, 160 City Road, Londyn, EC1V 2NX, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO. Niniejsze Warunki ("Warunki") pozostają ważne w przypadku modyfikacji nazwy ICV Agency Ltd, zmiany adresu URL i świadczenia Usług ICV przez jedną z jej spółek zależnych lub stowarzyszonych. Usługi ICV są świadczone zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z Polityką prywatności ICV ("Polityka prywatności").

ICVapp to rozwiązanie business intelligence, które agreguje i śledzi kluczowe wskaźniki wydajności innowacyjnych firm, ocenia i wycenia ich potencjał wzrostu. Uprawniamy naszych użytkowników do optymalizacji usług operacyjnych, IP, wsparcia prawnego i finansowego, dynamicznego zarządzania aktywami, wyceny i poszukiwania finansowania. W rezultacie zwiększamy rzeczywisty potencjał i wartość firmy w sposób przekrojowy, pomagając wzbogacić jej możliwości wzrostu, rozwijać się sprawniej i szybciej, oszczędzając ich czas.

W celu bezpiecznego i odpowiedzialnego zarządzania Usługami dla wszystkich naszych użytkowników, korzystanie z Usług podlega warunkom określonym poniżej. Więcej informacji na temat Usług można znaleźć na stronie https://valuation.capital/.

Uzyskując dostęp i korzystając z Usług, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków i Polityki prywatności. Możemy w każdej chwili zmodyfikować te Warunki i Politykę prywatności, a taka modyfikacja będzie obowiązywać po opublikowaniu jej w Usługach. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie uzyskuj dostępu do Usług ani nie korzystaj z nich.

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp lub korzysta z Usług w imieniu firmy lub innego podmiotu, oświadcza, że jest upoważniony do związania takiego podmiotu niniejszymi Warunkami i że są one w pełni wiążące. W takim przypadku termin "Użytkownik" będzie odnosił się do takiego podmiotu. Jeśli użytkownik nie ma takiego upoważnienia, nie może uzyskać dostępu do Usług ani z nich korzystać. Niniejsze Warunki zawierają zrzeczenie się gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności, które mogą mieć zastosowanie do Użytkownika.

Usługi ICV wymagają przetwarzania danych o Tobie, w tym danych o Twojej lokalizacji i plików cookie. Przetwarzanie danych, które udostępniasz Intangible Capital Value jest niezbędne do świadczenia Usług, które świadczymy i jest koniecznym elementem realizacji naszych Usług.

Wszelkie żądania ICV pozostawione bez sprzeciwu w ciągu trzech dni kalendarzowych uznaje się za milcząco zaakceptowane przez klienta.

Zgadzasz się, że nie ma żadnego wspólnego przedsięwzięcia ani partnerstwa między Tobą a ICV w wyniku Warunków lub korzystania przez Ciebie z Usług. Niewykonanie przez ICV jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii, a wszelkie spory wynikające z Umowy (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich. W przypadku, gdy jakikolwiek spór nie może zostać rozstrzygnięty, wówczas postępowanie sądowe lub arbitrażowe odbędzie się w Anglii, w Wielkiej Brytanii. Ta umowa została napisana w języku angielskim i ta angielska wersja kontroluje wszelkie tłumaczenia.

Intangible Capital Value może przenieść swoje prawa wynikające z niniejszych warunków, jeśli ma uzasadnione przekonanie, że prawa użytkownika nie zostaną naruszone. The Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 nie ma zastosowania do niniejszych warunków, a żadna osoba trzecia nie będzie miała prawa do egzekwowania lub powoływania się na jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków.

Użytkownik nie może przenieść żadnych swoich praw wynikających z niniejszych Warunków na inną osobę.

1. Rejestracja i bezpieczeństwo

Aby zarejestrować się lub założyć konto w ICVapp, zobowiązujesz się do: (a) podać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje o sobie ("Dane Użytkownika") oraz (b) utrzymywać i niezwłocznie aktualizować Dane Użytkownika. Zgadzasz się, że ICV może wykorzystać Twoje Dane Użytkownika do świadczenia Usług, do których masz dostęp lub z których korzystasz i jak inaczej określono w niniejszych Warunkach. Jeśli podasz jakiekolwiek Dane Użytkownika, które są niedokładne lub nieaktualne, lub ICV ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie Dane Użytkownika są niedokładne lub nieaktualne, ICV ma prawo zawiesić lub zlikwidować Twoje konto i odmówić bieżącego lub przyszłego korzystania z Usług.

ICV Services przechowuje i przetwarza dane osobowe przekazane nam przez Użytkownika, w celu świadczenia Usług. Na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa swoich urządzeń i dostępu do Usług. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za utrzymanie poufności hasła związanego z Twoim kontem oraz za ograniczenie dostępu do Twojego hasła, Twojego komputera i wszelkich urządzeń mobilnych podczas logowania do Usług. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach jego konta lub z jego komputera i urządzeń mobilnych.

Staramy się stosować rozsądne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do konta użytkownika. Nie możemy jednak zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa Twojego konta, Twoich Treści (jak określono poniżej) lub podanych przez Ciebie danych osobowych i nie możemy obiecać, że nasze środki bezpieczeństwa uniemożliwią osobom trzecim nieupoważnionym "hakerom" nielegalny dostęp do Usług lub ich zawartości. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić ICV o każdym nieuprawnionym użyciu konta lub hasła, lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa i potwierdzasz, że rozumiesz wszelkie ryzyko nieuprawnionego dostępu do Danych użytkownika i wszelkich innych informacji lub treści, które przekazujesz ICV.

2. Konta użytkowników i postępowanie użytkowników

Jesteś właścicielem informacji, danych, tekstu, oprogramowania, dźwięku, zdjęć, grafiki, wideo, wiadomości, postów, znaczników lub innych materiałów, które udostępniasz w związku z Usługami ("Zawartość"), niezależnie od tego, czy są one publikowane publicznie, czy przekazywane prywatnie. Udzielasz ICV niewyłącznej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, wolnej od tantiem, ogólnoświatowej licencji na używanie, modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych i wyświetlanie wszelkich Treści i wszelkich nazwisk, nazw użytkownika lub podobizn, które zamieszczasz w Usługach lub w związku z nimi. Licencja ta wygasa w momencie usunięcia Treści lub konta użytkownika.

Rozumiesz, że to Ty, a nie ICV, ponosisz całkowitą odpowiedzialność za wszystkie Treści, które przesyłasz, publikujesz, wysyłasz pocztą elektroniczną, transmitujesz lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem Usług. ICV nie prowadzi proaktywnej i rutynowej kontroli lub monitorowania Treści zamieszczanych w Usługach przez inne osoby i w związku z tym nie gwarantuje dokładności, integralności lub jakości takiej Treści. ICV może, według własnego uznania, wyświetlać, monitorować, odmawiać lub usuwać wszelkie Treści, lub usuwać wszelkie Treści, które naruszają Warunki lub są w inny sposób niedopuszczalne. W żadnym wypadku ICV nie ponosi odpowiedzialności w jakikolwiek sposób za jakąkolwiek Treść, w tym między innymi za błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek Treści, ani za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z jakiejkolwiek Treści udostępnionej w Usługach. Użytkownik zgadza się ponosić wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z jakichkolwiek Treści dostępnych w związku z Usługami, w tym poleganie na dokładności, kompletności lub przydatności takich Treści.

Zgadzasz się, że ICV nie jest odpowiedzialna za, i nie popiera, Treści zamieszczonych w Usługach. Twoja Treść nie będzie podlegała żadnym zobowiązaniom do zachowania poufności ze strony ICV innym niż określone w naszej Polityce Prywatności i ICV nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie Treści, które podajesz.

Proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania kontrolą prywatności.

Udzielasz ICV zgody na wykorzystanie nazwy Twojego profilu, zdjęcia profilowego oraz informacji o Twojej aktywności i podjętych działaniach, w tym o korzystaniu przez Ciebie z produktów, usług lub urządzeń osób trzecich, w reklamach, ofertach i innych kontekstach komercyjnych w serwisie ICV bez wynagrodzenia dla Ciebie.

Usługi są przeznaczone do użytku komercyjnego. Użytkownik może modyfikować, kopiować, dystrybuować, transmitować, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, tworzyć dzieła pochodne, przekazywać lub sprzedawać w celach komercyjnych dowolną część Usług, korzystanie z nich lub dostęp do Treści.

Użytkownik nie może korzystać z Usług ani pomagać innym osobom lub zachęcać ich do podejmowania następujących zabronionych działań:

Używanie, kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie prac pochodnych, inżynieria wsteczna, dekompilacja lub inne próby wyodrębnienia kodu źródłowego Usług;

Publikowanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub przechowywanie treści, materiałów, informacji lub danych, które: (1) są niezgodne z prawem, obsceniczne, zniesławiające, zawierające groźby, nękające, obraźliwe lub nienawistne, lub które popierają przemoc; (2) są szkodliwe lub zakłócają działanie Usług lub jakiejkolwiek osoby trzeciej

sieci, sprzętu, aplikacji, usług lub stron internetowych (np. wirusy, robaki, konie trojańskie itp.); (3) narusza, rozmywa, przywłaszcza lub w inny sposób narusza prywatność, własność intelektualną, reklamę lub inne prawa osobiste, w tym, bez ograniczeń, prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne informacje zastrzeżone (w tym nieautoryzowane użycie nazw domen); lub (4) jest oszustwem lub zawiera fałszywe, zwodnicze lub wprowadzające w błąd oświadczenia, roszczenia lub reprezentacje (takie jak "phishing");

Próby zakłócania, degradacji, osłabiania lub naruszania integralności lub bezpieczeństwa Usług lub komputerów, usług, kont użytkowników lub sieci innych stron;

Unikanie płacenia należności lub opłat należnych od użytkownika w odniesieniu do Usług; Popełnianie jakichkolwiek czynów, które mogą być szkodliwe dla osób nieletnich;

Rozpowszechnianie lub ujawnianie jakiejkolwiek części Usług w jakimkolwiek medium; Używanie jakiegokolwiek zautomatyzowanego systemu w celu uzyskania dostępu do Usług lub ich przeciążenia;

Używanie Usług do jakichkolwiek niewłaściwych celów komercyjnych; Przesyłanie do Usług lub do ICV jakichkolwiek nielegalnych informacji lub Treści;

Obejście środków, które możemy stosować w celu zapobiegania lub ograniczania dostępu do Usług, w tym funkcji, które zapobiegają lub ograniczają wykorzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści;

Naruszanie jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa, ustaw, rozporządzeń lub regulacji, lub zachęcanie do jakiegokolwiek zachowania, które mogłoby stanowić przestępstwo lub spowodować odpowiedzialność cywilną;

Usuwanie wszelkich informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności zawartych w Usługach lub na nich;

Zezwalanie osobom trzecim na dostęp do Usług;

Usługi funkcjonują jako miejsce łączące Użytkowników z odpowiednimi finansowymi i niefinansowymi danymi dotyczącymi wyników przedsiębiorstwa. Jako neutralny moderator, ICV nie jest bezpośrednio zaangażowany w rzeczywiste interakcje pomiędzy Użytkownikami Usług a ich potencjalnymi lub istniejącymi klientami lub partnerami. ICV nie ponosi odpowiedzialności za potwierdzenie lub weryfikację tożsamości Użytkowników, kwalifikacji, pochodzenia lub umiejętności Użytkowników Usług.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszych funkcji, aby poinformować swoje kontakty o Usługach lub podzielić się swoimi informacjami z innymi, ICV może wymagać od Ciebie podania informacji kontaktowych. ICV może skontaktować się z tą osobą lub firmą za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS.

Użytkownik rozumie, że jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty związane z wysyłaniem wiadomości za pośrednictwem swojego urządzenia.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest upoważniony do utworzenia konta, zarówno indywidualnie, jak i w imieniu organizacji.

Zgadzasz się korzystać z metod komunikacji dostępnych w Usługach wyłącznie w celu wysyłania komunikatów i materiałów związanych z tematem, dla którego ICV udostępniło metodę komunikacji, a ponadto zgadzasz się, że wszystkie takie komunikaty przez Ciebie będą uważane za Twoją Treść i będą podlegać Warunkom i obowiązującemu prawu (w tym prawu regulującemu bezpośrednią komunikację marketingową, z którym będziesz musiał się zgodzić, w zależności od przypadku).

3. Płatności, anulowanie i próby

Aby uzyskać dostęp do pewnych funkcji Usług, użytkownik może być zobowiązany do uiszczenia opłat w formie ciągłej subskrypcji lub opłaty jednorazowej.

Dla wszystkich klientów ICV niniejszy Regulamin jest stosowany i zatwierdzany poprzez milczącą akceptację na fakturze i dokonanie pierwszej płatności.

Aby dokonać płatności na rzecz ICV musisz podać informacje o swojej metodzie płatności (np. dane konta bankowego, karty kredytowej, usługi płatności online) ("Metoda płatności"). Jeśli podasz swoje informacje o płatności, upoważniasz ICV i niektórych zewnętrznych dostawców usług, sieci kart płatniczych i procesorów płatności do otrzymywania, przechowywania i szyfrowania Twoich informacji o płatności.

Użytkownik może zmienić lub zaktualizować swoje dane dotyczące Metody płatności, kontaktując się z nami pod adresem customer@valuation.capital.

ICV nie zapewnia zwrotów ani kredytów innych niż określone w niniejszych Warunkach. Jeśli dostawca usług płatniczych stwierdzi, że na koncie użytkownika znajdują się nieuczciwe opłaty wynikające z użycia metody płatności w Usługach, prosimy o natychmiastowy kontakt za pośrednictwem strony customer@valuation.capital.

Opłaty ICVapp, wraz z wszelkimi wymaganymi podatkami, są uiszczane co miesiąc i są płatne z góry. Jeśli uaktualnisz swój abonament lub dodasz nowe kategorie usług do swojego konta, takie zmiany mogą spowodować nowe rozliczenia. ICV zastrzega sobie prawo do podniesienia stawek abonamentowych i wszelkich związanych z nimi podatków w dowolnym momencie po uprzednim powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem.

Opłaty za subskrypcję ICVapp będą naliczane automatycznie na początku okresu miesięcznego. Opłaty te będą automatycznie odnawiane do momentu obniżenia lub zakończenia Twojej subskrypcji ICVapp. Twoja opłata za subskrypcję będzie taka sama jak obecnie uzgodniona opłata, chyba że zostaniesz wcześniej powiadomiony o tym w inny sposób. Możesz anulować swoją subskrypcję w dowolnym momencie, jak opisano poniżej.

Użytkownik może obniżyć lub anulować dowolną subskrypcję ICVapp, kontaktując się z nami pod adresem customer@valuation.capital.

Anulowanie subskrypcji będzie skuteczne:

  • podczas pierwszego 6-miesięcznego okresu subskrypcji, subskrypcja zostanie zakończona na koniec 6 miesiąca, pod warunkiem złożenia 2-miesięcznego wypowiedzenia;
  • w kolejnych okresach subskrypcji, subskrypcja zostanie zakończona 2 miesiące po ostatnim dniu bieżącego miesiąca, pod warunkiem zachowania 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
  • W przypadku wezwania eksperta lub zażądania raportu lub przygotowania dokumentacji finansowej: okres jest podwojony od daty rozpoczęcia poszukiwania eksperta lub sporządzenia dokumentacji, okres zobowiązania podwaja się do 12 miesięcy kroczących, a okres wypowiedzenia pozostaje na poziomie 2 miesięcy.

Gdy Twoja płatna subskrypcja dobiegnie końca, Twoje konto zostanie zawieszone. Możesz odnowić swoją subskrypcję w dowolnym momencie bez konieczności rejestracji nowego konta.

W niektórych przypadkach, subskrypcja ICVapp może rozpocząć się od bezpłatnego okresu próbnego. Bezpłatny okres próbny dla każdej subskrypcji będzie trwał przez okres określony podczas rejestracji i nie może być łączony z niektórymi innymi ofertami.

Jeśli chcesz otrzymać duplikat faktury (faktur), musisz postępować zgodnie z następującą procedurą: wyślij numery i daty faktur, złóż oświadczenie kierownika o braku duplikatu, zapłać 10 euro za każdą żądaną fakturę i otrzymaj duplikat z tym samym tytułem, tą samą datą i tym samym numerem z możliwością śledzenia. Konieczne będzie również przesłanie oficjalnego dokumentu zawierającego numer VAT i wyciąg z rejestru, a także numer księgowy sprzed mniej niż 3 miesięcy.

4. Strony trzecie

Usługi osób trzecich udostępniane w Usługach są tworzone i oferowane bezpośrednio przez odpowiednią osobę trzecią, a korzystając z tych usług potwierdzasz, że zawierasz umowę bezpośrednio z taką osobą trzecią, a nie z ICV.

Nie jesteś zobowiązany do korzystania lub prowadzenia interesów z jakąkolwiek stroną trzecią, która pojawia się w Usługach. Zgadzasz się, że ICV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Ciebie w wyniku Twoich kontaktów z usługodawcami lub reklamodawcami stron trzecich dostępnych za pośrednictwem usług.

ICV lub osoby trzecie dostarczają za pośrednictwem Usług linki do innych stron internetowych lub zasobów. ICV nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, informacje, reklamy, produkty lub inne materiały znajdujące się na takich stronach lub zasobach lub z nich dostępne.

5. IP Plan

Klient zleca bez zastrzeżeń i niezwłocznie agencji ICV Ltd przeprowadzenie w moim imieniu niezbędnych kroków w celu zgłoszenia i ochrony innowacji firmy.

Agent jest upoważniony do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków we właściwych organach w celu zgłoszenia i ochrony patentów, znaków towarowych, wzorów i modeli, tajemnic handlowych zgodnie z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej związanych z innowacjami firmy. Depozyt jest dokonywany w imieniu klienta lub ICV zgodnie z procedurą określoną przez nasze działy. Klient zobowiązuje się do wskazania wynalazcy (wynalazców), a ICV zastrzega sobie prawo do przeniesienia innowacji.

6. Prawa własności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługi, wszelkie niezbędne oprogramowanie używane w związku z Usługami, wszelkie dane zbiorcze oparte na Treści w Usługach oraz wszelkie Treści dostępne lub udostępniane w Usługach zawierają informacje zastrzeżone i poufne, które są chronione przez obowiązujące prawo własności intelektualnej i inne. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie wypożyczać, nie sprzedawać, nie rozprowadzać ani nie tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o Usługi, oprogramowanie lub Treści dostępne w Usługach, w całości lub w części.

Termin "ICV" i logo ICV są wyłącznymi znakami towarowymi i nie możesz używać ani wyświetlać tych znaków w żaden sposób bez pisemnej zgody ICV Agency ltd. Wszelkie znaki towarowe osób trzecich lub znaki usługowe wyświetlane w Usługach są własnością ich właścicieli.

valuation.capital dozwolone jest umieszczanie linków do strony głównej witryny, ale tylko pod warunkiem, że link otwiera się w nowym oknie. Zabronione jest tworzenie linków do podstron serwisu ("deep link") lub otwieranie serwisu w ramce ("framing"). Wymagana jest wyraźna i uprzednia zgoda agencji ICV na utworzenie linku do witryny. Wyraźna i uprzednia zgoda agencji ICV jest wymagana do utworzenia linku do strony w celu ochrony praw własności intelektualnej agencji ICV.

 

7. Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

Informacje, oprogramowanie, produkty, usługi i treści dostępne za pośrednictwem Usług są dostarczane użytkownikowi "tak jak jest" i bez gwarancji.

ICV i jej filie, podmioty stowarzyszone, urzędnicy, pracownicy, agenci, partnerzy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji w odniesieniu do takich informacji, oprogramowania, produktów, usług i treści, w tym, bez ograniczeń, wszelkich dorozumianych gwarancji i warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności. ICV i jej spółki zależne, stowarzyszone, urzędnicy, pracownicy, agenci, partnerzy i licencjodawcy nie udzielają gwarancji, że: (a) Usługa spełni Twoje wymagania; (b) Twoja Treść będzie dostępna lub.

Usługa będzie nieprzerwana, terminowa, bezpieczna lub wolna od błędów; (c) wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z Usługi będą dokładne lub wiarygodne; (d) jakość wszelkich Produktów, Usług, Informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika za pośrednictwem Usługi spełni jego oczekiwania; oraz (e) wszelkie błędy w Usługach zostaną poprawione.

Wyrażasz zgodę na zwolnienie ICV, jej spółek zależnych, stowarzyszonych, urzędników, agentów, przedstawicieli, pracowników, partnerów i licencjodawców ("Strony uwalniane") z wszelkiej odpowiedzialności w związku z Twoją działalnością gospodarczą i/lub korzystaniem z witryny ICV, Zawartości, Usług lub Produktów i obiecujesz nie pozywać Stron uwalnianych za jakiekolwiek roszczenia, działania, urazy, szkody lub straty związane z takim korzystaniem. Zgadzasz się również, że w żadnym wypadku strony zwolnione nie będą odpowiedzialne wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z (a) Twoim użytkowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem Usług, (b) Twoimi kontaktami z usługodawcami stron trzecich lub reklamodawcami dostępnymi za pośrednictwem usług, (c) wszelkimi opóźnieniami lub niemożnością korzystania z Usług doświadczonymi przez Ciebie, lub (d) wszelkimi informacjami, oprogramowaniem, produktami, usługami lub treściami uzyskanymi za pośrednictwem usług, czy to w oparciu o umowę, delikt, ścisłą odpowiedzialność lub w inny sposób, nawet jeśli ICV została poinformowana o możliwości wystąpienia szkód.

W przypadku, gdy niektóre jurysdykcje nie zezwalają na niektóre lub wszystkie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności powyżej, takie jak wyłączenia dotyczące szkód wynikowych lub przypadkowych, niektóre z powyższych ograniczeń lub wyłączeń mogą nie mieć zastosowania do użytkownika. Przystępując do niniejszego zwolnienia, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał oraz niniejszym wyraźnie zrzeka się korzyści płynących z podobnego prawa jakiegokolwiek kraju, stanu lub terytorium.

ICV w szczególności zrzeka się odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub podmiotu za jakiekolwiek straty, szkody (rzeczywiste, wtórne, pośrednie, karne lub inne), obrażenia, roszczenia, odpowiedzialność lub inne przyczyny jakiegokolwiek rodzaju lub charakteru oparte na lub wynikające z jakichkolwiek treści w Usługach.

ICV zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub podmiotu za zakłócenia lub wyłączenie narzędzi internetowych ICVapp, z powodu nieprawidłowego działania dostawców usług lub z przyczyn od niego niezależnych. ICV zobowiązuje się do rozwiązania problemu technicznego tak szybko jak to możliwe i w rozsądnym czasie, a w międzyczasie do zaoferowania alternatywnego narzędzia internetowego lub papierowej wersji pulpitu klienta ICVapp.

Wybór i wymiana dostawcy hostingu pozostaje w gestii ICV bez wpływu na Warunki świadczenia usług.

Maksymalna łączna odpowiedzialność ICV Agency Ltd. wobec Ciebie zgodnie z niniejszymi warunkami nie może przekroczyć kwoty opłat abonamentowych wniesionych przez Ciebie do ICV w okresie 3 miesięcy przed datą roszczenia. Odpowiedzialność ICV Agency Ltd. nie może być zaangażowana i nie można uzyskać zwrotu za wszystkie usługi towarzyszące, takie jak: audyty, raporty, udogodnienia, pomoc, doradztwo itp.

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić ICV i jej filie, podmioty stowarzyszone, urzędników, agentów, przedstawicieli, pracowników, partnerów i licencjodawców przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym przed uzasadnionymi honorariami adwokackimi, zgłoszonymi przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z lub wynikającymi z Treści, które przesyłasz, publikujesz, transmitujesz lub w inny sposób starasz się udostępnić za pośrednictwem Usług, Twoich

korzystanie z Usług, naruszenie przez Użytkownika Warunków, naruszenie przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów dotyczących ochrony danych lub prywatności lub naruszenie przez Użytkownika jakichkolwiek praw innej osoby lub podmiotu.

8. Zakończenie

Zgadzasz się, że ICV może, w pewnych poważnych okolicznościach i bez uprzedniego powiadomienia, natychmiast zlikwidować Twoje konto i/lub dostęp do Usług. Przyczyna takiego wypowiedzenia obejmuje, ale nie jest ograniczona do (a) naruszenia Warunków lub innych włączonych umów, polityk lub wytycznych, (b) żądań organów ścigania lub innych agencji rządowych, (c) żądania przez Ciebie, (d) zaprzestania lub istotnej modyfikacji Usług, (e) nieoczekiwanych kwestii lub problemów technicznych lub bezpieczeństwa, (f) przedłużających się okresów braku aktywności, i/lub (g) nieuiszczenia wszelkich opłat należnych od Ciebie w związku z Usługami. Likwidacja konta użytkownika może obejmować (x) usunięcie dostępu do wszystkich ofert w ramach Usług, (y) usunięcie informacji, plików i treści związanych z kontem użytkownika oraz (z) uniemożliwienie dalszego korzystania z Usług.

Zgadzasz się, że wszystkie wypowiedzenia z podaniem przyczyny będą dokonywane według wyłącznego uznania ICV i że ICV nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek wypowiedzenie Twojego konta lub dostępu do Usług. Następujące Sekcje pozostaną w mocy po rozwiązaniu Twojego konta i/lub Warunków: Treści użytkownika przesłane do Usług, Prawa własności, wszelkie przekazane informacje zwrotne oraz Zrzeczenie się gwarancji i odpowiedzialności.

9. Wsparcie i pytania

Wszelkie pytania dotyczące Usług i niniejszych Warunków należy kierować na adres customer@valuation.capital.

10. Informacje kontaktowe

ICV Agency Ltd.
Numer firmy: 13472650
Kemp House, 160 City Road, Londyn, EC1V 2NX, Wielka Brytania

© 2022 ICV Agency Ltd.
© Copyright 2022, Wszelkie prawa zastrzeżone

0
    0
    Twoja Flight Plan
    Twój Flight Plan jest pustyWróć do ICV eShop