Pierwsza modyfikacja 01/07/2022 ŕ 15:30 przez Kate Griss

Erwan COATNOAN DE KERDU

Wartość kapitału niematerialnego

Nasza podstawowa działalność: wycena kapitału niematerialnego

KWESTIONARIUSZ RYZYKA
I MOŻLIWOŚCI

  MODEL BIZNESOWY

  La valeur du Capital Immatérielle doit être pondérée par les risques suivant les règles comptables et financières.

  Positionnement stratégique

  POZYCJONOWANIE STRATEGICZNE
  Jakie są nasze czynniki różnicujące? Jaka jest nasza przewaga konkurencyjna? Jakie są najważniejsze projekty, których potrzebujesz, aby zrealizować swój model działania?

  CZAS NA RYNEK Czy potrafiłeś ocenić "czas na rynku"?
  Jaki jest stopień dojrzałości danego rynku (DRL - Demand Readiness Level)?
  Czy posiadasz zdolność do zaspokojenia konkretnego zapotrzebowania na rynku?
  Uwaga, w ramach marszu BtoC, na dobre przewidywanie ewolucji potrzeb konsumentów.

  INTENSITÉ CONCURRENTIELLE. Jakie są siły i słabości współdziałających?
  Czy potrafisz wskazać najlepsze praktyki do naśladowania lub błędy, których nie należy popełniać?

  PĘKNIĘCIE TECHNOLOGICZNE. Jakie zmiany technologiczne są charakterystyczne dla danego sektora (cyfryzacja, komunikacja, informacja...)?

  TENDENCJE GOSPODARCZE

  Czy w twoim obszarze działalności istnieją szczególne regulacje, przywileje podatkowe, przepisy dotyczące podżegania?

  Si oui, lesquels?

  ZDOLNOŚĆ DO "PORUSZANIA SIĘ"

  Czy masz zdolność do "przestawienia" swojego modelu biznesowego, jeśli to konieczne?

  Si non, pourquoi?

  TENIR LES ÉCHÉANCES, CRÉER LES SYNERGIES

  Si non, pourquoi?

  Et le prévisionnel de croissance?

  Si non, pourquoi?

  Uwaga, aby nie dać się "zdublować" i nie stracić zaufania inwestorów/finansistów

  SCALABILITACJA Jaki jest stopień skalowalności modelu biznesowego na tym etapie?

  Odpowiedzi są wysyłane za pomocą bezpiecznego kuriera do Back Office i Middle Office w celu przekazania instrukcji.

  CAPITAL RELATIONNEL

  Partenaires / Alliances stratégiques

  Qui sont les partenaires? (distributeurs, annonceurs, prescripteurs, franchisés ...)
  Przytocz nazwy wielkich sprawozdań.

  Jak oceniasz możliwości i ryzyka związane z istniejącymi i przyszłymi partnerstwami?

  Klienci

  TYPOLOGIE DE CLIENTS
  Jakie jest twoje miejsce?

  Jaką wartość procentową mają aktualne i przewidywane transakcje dla poszczególnych typów klientów?
  BtoB

  BtoC

  BtoBtoC

  Jaki kanał jest najbardziej opłacalny?
  Jaką(e) strategię(e) przewidujesz dla rozwoju tego kanału?

  SI PAS DE VENTES

  Qui sont les prospects?

  Y a t-il des LOI (Letters of Interest) en cours?

  Si oui, pour quel client et quel est le chiffre d'affaires estimé?

  Czy trudno jest zawrzeć umowę na pierwsze zlecenia?

  Si oui, pourquoi?

  Jeśli spółka rozpoczęła już realizację raportu: czy są to "early adopters" (produkt jest w trakcie testów i udoskonalania)? Czy też mamy klientów stałych / wiernych (produkt jest sprawny i zatwierdzony przez testy)?

  Jeżeli spółka sporządza raporty finansowe od ponad 2-3 lat: jacy są klienci (jeżeli są to klienci BtoB, odnotuj nazwy ich największych klientów), liczba klientów, pozycja 1 klienta w CA? Quel est le % de clients récurrents, le taux de croissance de clients, le taux de clients qui partent chaque mois/ ou année?

  Marketing / Réseau prescripteurs

  Quel effort marketing (le montant, pour quels canaux médiatiques) devez vous consentir pour suivre le prévisionnel d'acquisition des clients ? Quels sont les difficultés ?

  Czy posiadasz politykę "jakości klienta" (suivi de feedbacks client, solution proposée sous 24h, suivi des clients via outils numériques: réseaux sociaux, newsletters, évènements...))?

  Marque / e-Reputation

  NOTORIETE DIRECTE - FIDELITE CLIENTS

  Czy marka jest gwarancją dla klientów przez cały czas?
  on sait ce que l'on achète, zéro surprise


  Si non, pourquoi?

  OPOWIADANIE HISTORII - PROMOCJA
  Sur quels canaux marketing et médias numériques la marque est-elle communiquée?

  SZACUNEK REPUTACJI

  Donnez une note sur 10

  Jaka jest strategia marki, którą należy wprowadzić?

  BUDŻET MARKETING ET PROMOCJA

  Quel est le montant (en €)?

  Czy w ramach Produktu / Usługi BtoC istnieje ryzyko utraty budżetu?

  Si non, pourquoi?

  Zaopatrzenie / Fournisseurs

  Kim są nasi dostawcy / sous-traitants? Y a-t-il des risques en terme de la qualité de la relation, l'efficacité, les délais ?

  Y a-t-il des problématiques de dépendance au fournisseur clé, de rareté de ressources de production ? Le Plan B / le remplacement d'un fournisseur clé est-il facilement envisageable ?

  Odpowiedzi są wysyłane za pomocą bezpiecznego kuriera do Back Office i Middle Office w celu przekazania instrukcji.

  KAPITAŁ TECHNOLOGIE I INNOWACJE

  R&D Technologique et Innovation

  DEGRÉ D'INNOVATION. Degré d'innovation du produit peut être caractérisé comme: a) bon d'en avoir, b) facilite la vie, c) comfort essentiel, d) économies considérables, e) disruptive

  TRL poziom gotowości technologii. Quel est le degré du TRL (à l'échelle de 10) ? : a) TRL 1-2 concept, b) TRL 3-4 prototype labo, c) TRL 5-6 prototype opérationnel, MVP minimum viable product, d) TRL 7-8 tests en environnement opérationnel final, e) TRL 9-10 mise en production, produit ou service complet.

  COÛT D'INVESTISSEMENT. A combien vous estimez l'investissement (en €) réalisé en interne ou sous-traité dans le développement technologique du produit : cash + sweat equity (temps investis non-rémunéré) ?

  BUDŻET R&D vs ROI. Y a-t-il un risque de développer un produit trop coûteux ? de retarder la commercialisation ? Jaki jest rząd wielkości inwestycji (w €) wymagany dla firmy, która chce wejść na ten rynek (stworzyć i wyprodukować produkt równoległy)?

  POLITIQUE R&D vs STRATÉGIE. Czy polityka B+R jest spójna ze strategią? Czy rozwój handlowy i strukturalny jest w zgodzie z rozwojem technologicznym? Quel est le degré de la skalabilité (la capacité a fonctionner en cas de très forte demande)?

  OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ. Quels sont les dépôts réalisés : marque, nom de domaine, R&D -> brevet, ... ? Jakie procedury są stosowane: innowacje -> secret d'affaire, ochrona poufnych informacji, zabezpieczone narzędzia cyfrowe i CRM, klauzule ochronne i zakaz podziału z współpracownikami, partnerami, ....? ?).

  VOLUME MARCHÉ. Quelle la taille du marché accessible : a) < 500M€, b) 0,5 - 1Mdr€, c) 1 - 5Mld€, d) 5-10Mrd€, e) > 10Mrd€. - Quel est le taux d'acquisition du marché estimé ?

  CROISSANCE MARCHÉ. Quel est le taux de croissance du marché : a) <5%, b) 5-10%, c) 10-20%, d) 20-30%, e) >30%)

  Odpowiedzi są wysyłane za pomocą bezpiecznego kuriera do Back Office i Middle Office w celu przekazania instrukcji.

  KAPITAŁ LUDZKI

  Équipe

  FONDATEURS ET "SWEAT EQUITY". Jakich jest założycieli? Czy pracują w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy? Od kiedy?

  ÉQUIPE IDENTIFIÉE. Czy zespół jest zidentyfikowany? Comment se répartie-elle entre les collaborateurs engagés en interne et les prestataires externes (freelances, sous-traitants...) ? Jakie misje są realizowane w ramach sous-traitées ?

  SYNERGIA KOMPETENCJI. Czy w roli dyrektora miałeś trudności z odnalezieniem dobrych profili i z ich obsługą?

  MOTYWACJA ZESPOŁU. Czy w Twojej organizacji stosujesz zarządzanie partycypacyjne: zjazdy zespołów, ułatwienia w przekazywaniu uprawnień, motywację do wyników? Jaki procent czasu poświęcasz zarządzaniu?

  PRODUKTYWNOŚĆ ZESPOŁU. A votre avis quel est % de productivité de l'équipe (optimisation de l'emploi du temps) et quels points peuvent être améliorés ?

  Dirigeant

  DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA. Czy Twoje doświadczenie jest a) techniczne (znajomość rdzenia zawodu), b) handlowe lub c) "seryjnego przedsiębiorcy". Jakie jest Twoje roczne doświadczenie jako CEO lub Directeur? (votre CV)

  VALEURS DU DIRIGEANT. Czy wśród poniższych wartości możesz wskazać te, które uważasz za najlepsze i te, które uważasz za najmniejsze? Cechy: - autorytet naturalny, - odporność (odporność na atak), - partner w zespole (kohabitacja), - finezja, - wrażliwość społeczna, - skłonność do ryzyka, - pasja, - inne ...

  Actionnaires

  ACTIONNAIRES. Conseil, ressources.

  INFLUENCE. Co to za instytucja (czy założyciele / inwestorzy / apporterzy gotówki lub środków... / w przypadku wielu instytucji - problemy z zarządzaniem lub rozbieżności)? Czy zamierzasz zwrócić się do inwestorów na tym etapie (une levée de fonds)?

  EQUITY. Politique d'investissement.

  Odpowiedzi są wysyłane za pomocą bezpiecznego kuriera do Back Office i Middle Office w celu przekazania instrukcji.

  STRUKTURA KAPITAŁU (ORGANISATIONNEL)

  Struktura

  Définition et compréhension des rôles (Au sein de l'organigramme les fonctions suivantes apparaissent clairement: direction, commercial, production, support)

  Organigramat. Les fondateurs polyvalents ou une équipe avec des rôles bien définit (direction, commercial, production, support) ?

  Processus

  Opis procesu i procedur

  Planowanie działań i projektów

  Evaluation des résultats en termes de qualité et performance (Maturité de la politique Qualité)

  Kontynuacja polityki doskonalenia

  Centralizacja informacji i przepisów

  Komunikacja wewnętrzna

  Tâches/fonctions orphelines

  Processus de réflexion stratégique

  Valeurs et culture

  Entretien annuel

  Processus de production

  Autres processus importants (Achats, R&D, Supply Chain...)

  Ressources physiques: adéquation des installations et des équipements

  Zasoby materialne: adekwatność informatyczna, sieć, logistycy, bazy danych, intranet

  Gestion financière

  Trésorerie / compta générale / suivi budgétaire

  Analiza / remonty danych księgowych poprzez CRM

  Roczny plan handlowy

  Intelligence économique (wywiad gospodarczy)

  Business continuity ou le Plan B mis en place ?

  Veille interne et externe?

  Assurance pro, homme clé

  Secret d'affaire (NDAs signés avec les partenaires, sensibilisation des collaborateurs, mesures de protection de l'info sensible,...)

  Opór lub zdolność do zmiany organizacji

  Capacité d'évolution et de croissance

  SI - systèmes d'information

  Applications informatiques

  Coût

  Firewall

  Antywirus

  Kontrola dostępu

  Administracja

  Syndromy (rzeczywiste lub symulowane)

  Taux de disponibilité

  Ergonomia

  Temps de réponse

  Hébergement de données

  Fonctionnalités

  Sorty

  Réactivité pour une évolution fonctionnelle

  Sprzęt

  Logistykę bazową (OS, SGBD, moniteur TP...)

  Progiciel

  Sociétale - Environnemental - Règlementaire

  RH locales et Services

  Dostęp i infrastruktura

  Partenaires publics

  Géographie et climat

  Matières Premières

  Jakość zasobów

  Wpływ regulacji na wzrost gospodarczy

  Wyposażenie i certyfikaty

  Votre email professionnel

  Przeciągnij, aby zweryfikować

  Odpowiedzi są wysyłane za pomocą bezpiecznego kuriera do Back Office i Middle Office w celu przekazania instrukcji.

  0
   0
   Twoja Flight Plan
   Twój Flight Plan jest pustyWróć do ICV eShop