Dernière modification le 18/02/2023 à 23:29 par Kate Griss

Erwan COATNOAN DE KERDU

Wartość kapitału niematerialnego

Nasza podstawowa działalność: wycena kapitału niematerialnego

Przygotowanie strony Black Book do izolacji i ochrony innowacji oraz notatnika laboratoryjnego marginesu

Black Book, znany również jako Paszport Intelektualny lub Notatnik Laboratoryjny, jest niezbędny do przygotowania się do ochrony własności intelektualnej poprzez tajemnicę handlową, prawo autorskie, wzór i patent. Dokumentacja głównej wartości Twojej firmy jest ważna i strukturyzuje wycenę.

BUSINESS SECRET
Any commercially valuable information of a secret nature, having actual or potential value, and subject to reasonable protective measures by its rightful owner to maintain its non-public character, is protected as a business secret. (Reference)

COPYRIGHT
Copyright confers two types of rights: economic rights, which allow the rights holder to receive financial compensation for the exploitation of his or her work by third parties; and moral rights, which protect the non-economic interests of the author.

Możemy zaoferować usługę rejestracji znaku towarowego w wybranym przez Państwa kraju lub na poziomie europejskim.

Opis wynalazku

  Nazwa firmy:

  Twoje nazwisko:

  Twój e-mail:

  Niniejszy formularz wynalazczy nie zwalnia wynalazcy z tych formalności i nie ma na celu zastąpienia oświadczenia o wynalazku, które jest obowiązkiem każdego pracownika-wynalazcy.

  1. Tytuł wynalazku:

  2. Company concerned

  Wskazać dokładną nazwę (rodzaj i numer laboratorium), a także pełną nazwę każdego laboratorium, w którym dokonano wynalazku.

  Zainteresowana firma:

  Skrót:

  Status:

  Dane kontaktowe:

  Inna organizacja(y):

  Kod:

  Status:

  Informacje kontaktowe :

   

  3) Wynalazca(y)

  Sporządzić kompletną listę wynalazców (lista niepełna lub zawierająca osoby, które faktycznie nie brały udziału w dokonaniu wynalazku, może skutkować unieważnieniem lub wygaśnięciem patentu).

  Nazwisko, imię, status Organizacja, do której należy wynalazca Dane kontaktowe Udział w wynalazku

  Uwaga: Dla każdego z wymienionych wynalazców wypełnij "kartę wynalazcy" (stanowi załącznik nr 1).

  4) Opis techniczny wynalazku

  Przedstaw w kilku wierszach streszczenie wynalazku, określając jaki problem (problemy) wynalazek rozwiązuje i co czyni go oryginalnym (z punktu widzenia aktualnej wiedzy naukowej i technicznej w danej dziedzinie, interesu technicznego i ekonomicznego wynalazku oraz obszarów jego zastosowania).

  NOTE: A detailed description of the invention will be developed in Appendix 2, attached to this document.

  5) Zamierzone zastosowanie(-a) (do opracowania w dodatkach 2 i 3)

  Można określić:

  A) Potencjalne rynki docelowe

  B) Istniejące lub potencjalne stosunki z partnerami prywatnymi

   

  6) Ujawnienie wynalazku

  Wskaż, czy już ujawniłeś lub w najbliższym czasie ujawnisz swój wynalazek (ujawnienie pisemne lub ustne: publikacja, praca dyplomowa, konferencja, wystawa, sprzedaż, szkolenie). Proszę podać daty, nazwiska uczestników i/lub tytuły czasopism, konferencji, miejsca.

  - wynalazek został już ujawniony :

  - wynalazek ma być ujawniony :

   

  7) Inne informacje dodatkowe

  Możesz uzupełnić ten formularz o wszelkie dodatkowe informacje na dokumencie załączonym na końcu pliku.

  Dodatek 1: Formularz wynalazcy

  Nazwa:

  Nazwisko rodowe :

  Imię (imiona):

  Data i miejsce urodzenia :

  Narodowość :

  Adres domowy :

  Telefon:

  Fax:

  Adres e-mail :

  Pracownik firmy:
  Stanowisko:

  Podwykonawca:

  Wysyłanie:

  Umowa o poufności Konsorcjum

  Data zawarcia umowy wstępnej lub partnerskiej

  Data, od której jesteś zaangażowany w prace prowadzące do obecnego wynalazku :

  Podziel się z nami pomysłowością: %.

   

  Opis swojego wkładu w działalność wynalazczą związaną z tym wynalazkiem :

  Sporządzono w , w dwóch egzemplarzach, na

  Podpis

  Formularz deklaracji wynalazku

   Nazwa firmy:

   Twoje nazwisko:

   Twój e-mail:

   Informacje

   Tytuł wynalazku:

   Główny wynalazca:

   Firma zaangażowana:

   Ustanowienie:

   Data zgłoszenia wynalazku:

   Pole technologiczne wynalazku:

   Streszczenie wynalazku

   Przedmiot wynalazku:

   Problemy rozwiązane:

   Punkty wyróżniające w porównaniu z tym, co już jest znane:

   Wymień słowa kluczowe (lub wyrażenia) stanu techniki (definicja w publikacjach) w Twojej dziedzinie techniki:

   Wymień słowa kluczowe swojego wynalazku i jeśli to możliwe uszereguj je w kolejności oryginalności (lub ważności)

    

   Wynalazek

   1- Szczegółowy opis wynalazku (jedna do trzech stron)
   - Cel wynalazku, wyniki potwierdzające wynalazek (in vitro, in vivo, prototyp...), wdrożone know-how: dołączyć wszystkie opisy, takie jak protokoły, wyniki porównawcze, rozwiązane problemy techniczne

   - W jakim kontekście, innymi słowy jak lub dlaczego dokonałeś wynalazku?

   2-Kontekst naukowy i technologiczny wynalazku (jedna strona)
   Wiedza naukowa i technologiczna przed dokonaniem wynalazku, wykaz i komentarz (wady) odpowiedniej bibliografii, istniejące patenty, skomercjalizowane technologie: załączyć kopię tych dokumentów (lub w przypadku braku - referencje)

   3- Charakter wynalazczy wynalazku: (maksymalnie jedna strona)
   Podaj, czym twój wynalazek różni się od artykułów, patentów i produktów cytowanych w poprzedniej sekcji. Co z wyżej wymienionych dokumentów nie było oczywiste dla uzyskania wynalazku w przedstawionej postaci (nieoczekiwane zalety, oryginalność...)?

   4- Główne wnioski (pół strony)
   - Czy aplikacja spełnia potrzebę społeczną lub przemysłową?
   - Wymień główne zastosowania niniejszego wynalazku
   - Czy konieczne jest sprzężenie z innym procesem lub produktem?

   5- Schemat zasad :
   Czy miałbyś dynamiczne wsparcie np. video/audio wyjaśniające Twój wynalazek?

    

   Ujawnienie informacji

   1-Ujawnienie w dziedzinie wynalazku
   Co opublikowałeś w dziedzinie wynalazku? Dołącz kopię plakatu/artykułu
   Czy dokonano zgłoszeń patentowych w zakresie wynalazku lub w dziedzinie pokrewnej? Wskaż ich referencje, załącz je

   2- Ujawnienie wynalazku
   - List the publications and communications concerning the invention that have been made (publications, conference, poster, thesis/master's degree/internship defense, exhibition, sales pitch, training)
   - Czy zamierzasz publikować i/lub komunikować się na temat wynalazku? Podaj tytuł, przewidywany termin, autorów i dołącz projekt

    

   Stan zaawansowania

   1-Technologiczny status wynalazku
   Czy wynalazek przedstawia wady, ograniczenia, bariery naukowe lub techniczne, czy można je pokonać? W jaki sposób? Do kiedy?

   2-Rozwój technologiczny
   Określ kolejne kroki w rozwoju wynalazku (eksperymenty, prototypy, badania kliniczne, itp.)
   Czy uważasz, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że w najbliższych miesiącach zostaną opracowane dodatkowe elementy techniczne dotyczące wynalazku?

   3-Rozwój przemysłowy:
   Czy któryś z wynalazców rozważa utworzenie przedsiębiorstwa w celu rozwoju i eksploatacji tego wynalazku?

   Czy znasz nazwy klientów, którzy mogą być zainteresowani Twoim wynalazkiem? Czy zidentyfikowałeś już lub skontaktowałeś się z potencjalnym partnerem w celu wykorzystania lub rozwoju tego wynalazku?

   Określ:

   Czy uważasz, że Twój wynalazek mógłby zostać rozwinięty przemysłowo?

    

   Elementy kontekstu

   Czy istnieją zeszyty laboratoryjne (zwane też Black Book):

   Określ:

   Ramy umowne wynalazku :

   Określ:

   Wynalazek dokonany z partnerem akademickim lub przemysłowym

   Jeśli tak, proszę określić podmioty, projekt i jego postępy

   Wykorzystanie materiału (materiału biologicznego, próbek, BD, materiałów, oprogramowania itp.) uzyskanego od osób trzecich w kontekście wynalazku

   Podpisanie Umowy o przeniesieniu własności materiałów

   Wynalazek dokonany w szczególnym kontekście umownym (konsorcjum, ...)

   Określ:

   Finansowanie w momencie powstania wynalazku, Proszę określić

    

   Wynalazcy i wnioskodawcy

   1-Wynalazcy i podział udziałów wynalazczych pomiędzy wynalazców
   Lista ta musi być kompletna i odzwierciedlać rzeczywisty wkład wynalazczy każdego z wynalazców
   Wynalazcą jest każda osoba: badacz, inżynier, technik, która bezpośrednio przyczyniła się do powstania całości lub części wynalazku:
   Imiona i nazwiska wynalazców Pracodawcy Udział wynalazczy (%) Data Podpis.

   Laboratoria: Należy wskazać laboratorium, w którym dokonano wynalazku i uzyskać podpis dyrektora tego laboratorium
   Jednostka badawcza (kod, nazwa laboratorium) Imię i nazwisko kierownika laboratorium Wizyta kierownika

   Depozytariusze: Depozytariusze są pracodawcami wynalazców i/lub współprowadzącymi laboratoria, w których pracują wynalazcy
   Depozytariusze

   Formularz indywidualny Inventor

   Wynalazca

   Nazwa

   Imię i nazwisko

   Narodowość

   Adres osobisty

   Sytuacja, w której dokonano wynalazku Sytuacja obecna (jeśli jest inna)

   Pracodawca :

   Status

   Daty rozpoczęcia/końca obowiązywania umowy o pracę

   Adres zawodowy

   Telefon

   Email Pracodawca :

   Status

   Daty rozpoczęcia/ zakończenia umowy o pracę

   Adres miejsca pracy

   Telefon

   Email:

    

   Poza ujawnieniami wymienionymi w niniejszym dokumencie, wynalazca oświadcza, że nie ujawnił żadnych szkoleń dotyczących swojego wynalazku (publikacji, obrony konferencyjnej) żadnej osobie trzeciej poza swoim pracodawcą lub pełnomocnikami

   Data i podpis :

   0
    0
    Twoja Flight Plan
    Twój Flight Plan jest pustyWróć do ICV eShop