Ostatnia modyfikacja 30/11/2023 à 11:34 przez Back Office Lucyna VC

ai

Wartość kapitału niematerialnego

Wycena kapitału niematerialnego innowacyjnej firmy

Ocena startupu w fazie pre-seed
Jak wycenić know-how lub patent
Wniesienie gwarancji niematerialnej
Nadanie wartości startupowi DeepTech w fazie Go To Product

wycena kapitału niematerialnego

TY: potrzebujesz przeprowadzić ocenę kapitału niematerialnego?

Sam oceń wartość swojego biznesu online.

Darmowe konto

Istnieje ponad 15 metod: która z nich jest odpowiednia dla Twojej firmy?

80% wartości ujawnia analiza kapitału niematerialnego, która uwzględnia Sweat Equity i własność intelektualną.

Wyceny finansowe nie są wystarczające i należy zastosować podejście oparte na kapitale niematerialnym:

Definicja - wycena wartości niematerialnych i prawnych

Twój cel:

Finansowanie

Jesteśmy ekspertami w finansowaniu złożonych, nierozwadniających projektów w Europie. Oferujemy szereg rozwiązań finansowych, w tym gwarancje, finansowanie kapitału obrotowego, finansowanie zapasów, finansowanie innowacji i finansowanie wydatków eksportowych. Aby dowiedzieć się, czy kwalifikujesz się do programu, skontaktuj się z nami w celu przeprowadzenia testu kwalifikowalności.

Lista źródeł finansowania w Europie

Zwiększenie kapitału własnego:

Kapitał własny jest miarą wkładu użytkownika w projekt. Obecnie nie odzwierciedla on rzeczywistego wkładu. Zwiększając wartość kapitału własnego, pomagamy w umożliwieniu finansowania projektu, zabezpieczeniu konsorcjum i uspokojeniu partnerów finansowych.

Chroń swoje know-how

Know-how jest cennym zasobem dla każdej firmy. Może zapewnić mu przewagę konkurencyjną i stanowić znaczną część jego wartości. Blockchain to technologia, która może pomóc chronić know-how.
Blockchain to bezpieczna i rozproszona baza danych. Oferuje wzmocnioną ochronę przed kradzieżą i podrabianiem. Jest to również skuteczny sposób na udowodnienie istnienia know-how.
Oferujemy pomoc w rejestrowaniu know-how na prywatnym blockchainie. Blockchain będzie zarządzany przez zaufaną stronę trzecią, która zagwarantuje integralność i poufność danych.

Wprowadzenie :

Inwestowałeś w swoją firmę przez kilka lat, ale Twoja inwestycja pojawia się na rachunkach jako strata. Chcesz wyprzedzić konkurencję, ale potrzebujesz przewagi konkurencyjnej, aby ją sfinansować.

Propozycja :

Pomagamy chronić know-how poprzez udowodnienie własności i wcześniejszych praw, co może mieć kluczowe znaczenie w przypadku sporu.

Oto niektóre z korzyści płynących z ochrony know-how:

 • Wyższa marża: chroniąc swój know-how, uniemożliwiasz konkurentom jego kopiowanie. Pozwala to na utrzymanie wyższej marży na produktach i usługach.
 • Przewaga konkurencyjna: ochrona know-how daje przewagę nad konkurencją. Pozwala to na szybsze i bardziej efektywne opracowywanie nowych produktów i usług.
 • Zwiększone szanse na finansowanie: Ochrona know-how może pomóc w uzyskaniu finansowania od inwestorów. Inwestorzy będą bardziej skłonni zainwestować w Twoją firmę, jeśli udowodnisz im, że Twoje know-how jest chronione.

Wycena przedsiębiorstwa to złożony proces, który wymaga uwzględnienia kilku czynników.

Wybór metody oceny zależy w szczególności od sytuacji spółki, celów oceny i dostępności danych.

Lokalizacja firmy jest ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, ponieważ może wpływać na wartość firmy. Na przykład rozwijająca się firma ma większe szanse na posiadanie znacznego kapitału niematerialnego, co sprawia, że dynamiczna ocena kapitału niematerialnego jest bardziej odpowiednia.

Cele oceny są również ważne do rozważenia, ponieważ określają wymagany poziom precyzji. Na przykład, ocena mająca na celu transakcję biznesową wymaga bardziej precyzyjnej metody oceny niż ocena mająca na celu przegląd wyników.

Dostępność danych jest ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, ponieważ niektóre metody oceny wymagają więcej danych niż inne. Na przykład metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych wymaga oszacowania przyszłych przepływów pieniężnych, co może być trudne do uzyskania.

Kryteria wyboru metody oceny są następujące:

 • Dokładność: metoda musi zapewniać wiarygodne oszacowanie wartości spółki.
 • Złożoność: metoda musi być wystarczająco prosta, aby można ją było wdrożyć w praktyce.
 • Łatwość wdrożenia: metoda musi być dostępna dla użytkowników niebędących ekspertami.
 • Trafność: metoda musi być dostosowana do sytuacji spółki i celów oceny.

Istnieje kilka metod wyceny przedsiębiorstw, które można podzielić na cztery główne kategorie:

 • Podejście majątkowe: wartość spółki jest szacowana na podstawie wartości jej aktywów materialnych i niematerialnych.
 • Podejście oparte na wynikach: wartość spółki jest szacowana na podstawie jej przeszłych lub przyszłych wyników.
 • Podejście przepływów pieniężnych: wartość spółki jest szacowana na podstawie jej przyszłych przepływów pieniężnych.
 • Podejście porównawcze: wartość spółki jest szacowana poprzez porównanie jej cech z cechami innych podobnych spółek.

Dynamiczna wycena kapitału niematerialnego jest podejściem umożliwiającym ocenę wpływu kapitału niematerialnego na wartość przedsiębiorstwa. Opiera się ono na teorii wartości bieżącej przepływów pieniężnych (VAF).

Kapitał niematerialny to zestaw aktywów niepieniężnych, które nie są rejestrowane w bilansie spółki. Obejmuje on w szczególności markę, bazę klientów, know-how i prawa własności intelektualnej.

Dynamiczna ocena kapitału niematerialnego umożliwia lepszą ochronę ogólnej wartości firmy poprzez uwzględnienie aktywów, które nie są brane pod uwagę w tradycyjnych metodach dziedziczenia.

Wyszukiwarka całej witryny

0
  0
  Twoja Flight Plan
  Twój Flight Plan jest pustyWróć do ICV eShop